Moje sksenosti s celiakiou u det

Zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2006-08-14 10:03:02
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Medzi moje profesionlne srdcov diagnzy patr celiakia - neznanlivos lepku. Lepok je bielkovina, ktor sa vyskytuje v penici, rai a jameni. Toto ochorenie nezriedka postihuje aj deti v ranom veku.
Celiakia u det zmenila a men svoje prejavy. V minulosti to boli dramatick celiaklne krzy u na rozhran prvho a druhho roku ivota dieaa. Nejedna matka si s hrzou spomna na mesiace trpenia - neprospievanie dieaa a chudnutie s hnakami, nespene lieen chudokrvnos, mrzutos spojen s prebdenmi nocami pri lku svojho dieaa. Zvyajne niekokomesan trpenie a nespen lieba nakoniec priviedli matku s dieaom k pecialistovi, ktor konene stanovil diagnzu celiakie a nasadil bezlepkov ditu. Nastalo rovnako dramatick zlepenie stavu dieatka, ktor doslova rozkvitlo pred oami, zmenilo svoje sprvanie, zaalo rs, obrovsk bruko sa zmenilo. Takto uebnicov prpady celiakie u det dnes u vidme zriedka. Zmena svis so zlepenm dojenskej vivy a neskorm zaradenm lepku do stravy dojaa. To vak neznamen, e celiakia sa u ns vytrca. Stle stra, ale jej prejavy s menej npadn. Kee nie s alarmujce, mu ich rodiia neraz prehliadnu a vbec nevyhadaj lekra. Celiakia sa astejie vyskytuje u naprklad u det s cukrovkou, s Downovym syndrmom, pri ochoren ttnej azy alebo kbov. 17-ron chlapec s nzkym vzrastom mal po diagnostikovan celiakie nasaden ditu a na nae prekvapenie ete stihol vyrs aj ke sme u predpokladali ukonenie rastu kost. Celiakia sa me skrva aj za prejavmi nespene lieenej chudokrvnosti a prznakmi depresie.
Pre diagnzu celiakie s stanoven jasn kritri. Krvn testy protiltky proti gliadnu, endomysilne protiltky, protiltky proti tkanivovej transgulaminze - nm mu pomc pri vyhadvan podozrivch jedincov. U det v predkolskom veku si meme okrem biochemickch vyetren pomc aj rezorpnmi testami, ktor nm pomu sprvne naasova biopsiu. Biopsia tenkho reva je rozhodujca pre diagnzu celiakie a nie je mon nahradi ju nijakm inm vyetrenm. V sasnosti sa u me vykona gastrofibroskopicky. U dojiat, batoliat a predkolskch det dvame prednos klasickej sacej revnej biopsii pomocou kapsle. Je dleit v ase diagnostiky celiakie neunhli prechod na bezlepkov ditu. Me to skresli vetky vodn vyetrenia.
Treba ma napamti, e bezlepkov dita nie je veliek na vetky trviace neduhy a e m menej kalri.
Prechod na bezlepkov ditu na skku bez predchdzajceho vyetrenia je nesprvne. U prv dni prechodu na ditu pozorujeme priazniv psychick zmeny a upravuje sa stolica. Prrastky na hmotnosti zaznamenvame po 2-3 tdoch. Chor sliznica tenkho reva sa na bezlepkovej dite sa spamt za 3-4 tdne. Asi 1-2 mesiace po nasaden bezlepkovej dity treba vyli aj laktzu. Zvyajne vak ide o prechodn situciu, ktor sa po niekokych tdoch vyriei a nie je celoivotn. Krvnmi testami dokeme odhali prehreky v dodriavan bezlepkovej dity.
Zverom chcem pripomen, e po prieskume medzi lekrmi gastroenterolgmi sme zistili, e na Slovensku ete stle diagnostikujeme celiakiu 10 nsobne menej asto ako v zpadnej Eurpe a 100 nsobne menej ako v severnej Eurpe. Pre celiakiu sa urobilo v poslednch rokoch vea. Prnosom je monos predpisova bezlepkov potraviny na lekrsky predpis a monos kpi si bezlepkov peivo v obchode.