Jubileum kazstva

Mons. Michal Kluar poas slvnostnej bohosluby (Autor:  )
Autor:Mgr. Milan Ferenk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vetkm je dobre znme, e udia sa radi stretvaj. O to radostnejie je, ke sa udia stretn pri takej nezvyajnej prleitosti, akou je poehnanch 85 rokov ivota a 60 rokov kazskej sluby.

Takejto udalosti Pn Boh doprial vmu rodkovi Mons. Michalovi Kluarovi, ktor s radosou prijal pozvanie od miestneho pna farra Prof. Jna Dudu na poakovanie sa Vemohcemu Otcovi sv. omou v rodisku Markuovce. Ako sm spomna v homlii 28. mja 2006 v Markuovciach:
Verejn poakovanie je na mieste, zvl᚝ dnes, v tchto asoch, ke mnoh mlad udia pozeraj na kaza ako na svoj vzor, ktor im mnohokrt uke zmysel ivota. Na kaza, od ktorho oakvaj, e bude ich kompasom na ich ivotnej pti. Ak bud udia vidie u neho vernos evanjeliu, bude tto sksenos mocnejia ako nezdrav zbery v televzii. Skutky aj dnes maj svoju hodnotu a kaz m kona slubu, ktor sa stane mostom a nie prekkou pre ud, ktor sa chc stretn s Jeiom. To bolo snahou aj mjho kazskho inkovania, i to u bolo 10 rokov na Liptove, alebo 10 rokov v rodisku nebohho otca biskupa Jna Vojtaka a 40 rokov na Spii v Spiskej Kapitule. A tak sa naplnilo tch 60 rokov mojej skromnej sluby na cirkevnom poli. Som hrd na to, e patrm do ivho radu kazskch povolan farnosti Markuovce.Pri nvteve jeho prbytku v Dome Charitas Sv. Jna Bosca v Spiskej Kapitule Mons. Kluar spomna na Boiu dobrotu, ktor ho sprevdzala jeho ivotom. Vanos je nesmierne pekn forma vzahu k Bohu a k uom.
S vakou si spomna aj na svojho svtitea, Boieho sluobnka biskupa Vojtaka a inch biskupov, ktor viedli kazov k tomu, aby posvecovali svet uenm evanjelia a povzbudzovali novokazov by natoko siln vo viere, aby ju mohli dva alej. Svoju prcu zamera na spsu ud a vetkch privies k Bohu. Krtka spomienka Vsdp. Kluara ku du svojej vysviacky, k mladosti a zaiatku pastoranej innosti: Mali sme vea mladistvch plnov, ktor sme chceli realizova, ale pre nepriaze politickch pomerov sa nm vetko nepodarilo. o sa ale nepodarilo nm, to sa podarilo naim nstupcom, a o nie im, tak to u budete napa vy mlad, dodva. Dnen genercia kazov me u s hrdosou prichdza na kapitulsk Sion, ktor je prameom duchovnej sily katolicizmu, ako po duchovnej, tak aj po kultrnej strnke. To o bolo v minulosti zakrknut u oilo.V de vroia 60. rokov vysviacky 9. jna sme sa spolu s kazmi a ostatnmi obyvatemi a zamestnancami Domu Charitas Sv. Jna Bosca na Spiskej Kapitule zili slvi Najsvtejiu obetu chvly v kaplnke Panny Mrie Pomocnice kresanov. Celebrantom sv. ome bol sm jubilant, ktor sa osobne chcel poakova Nebeskmu Otcovi za dar kazstva sv. omou na vroie svojej vysviacky. Hne v vodnej modlitbe to potvrdzuje ke sa modl modlitbu da: Boe, Ty si ma bez mojich zsluh vyvolil, aby som konal slubu v tvojej Cirkvi..., hne bolo kadmu jasn, e ide o vroie priminej sv. ome. Jubilant ns v kzni povzbudzoval, e kad zpad slnka nm pripomna, e raz odovzdme vetko a napriek tomu nemusme zosta s przdnymi rukami. astie je cieom udskho ivota, pozn ho vak iba ten, komu ide viac o astie druhch ako o to vlastn. Kad je najkraj a najuitonej, ak je sm sebou. Pretoe jednou z najbezpenejch ciest k najistejej radosti je cesta utrpenia a skok. Vtedy Kristova lska dosahuje plnosti. Uchovanie tejto radosti je sasne uchovanie pravho charakteru Kristovho uenka. V zvere kzne sa poakoval jubilant Vemohcemu Bohu, spomenul si na nebohch rodiov, srodencov i cel rodinu, poakoval za ich podporu najm modlitbou a za vzjomn lsku. Zrove ns prosil o modlitbu za vytrvalos, aby kazsk sluba bola Cirkvi na osoh a sasne ns uistil, e svojimi modlitbami nm chce vyprosova od Vemohceho potrebn milosti a mocn materinsk ochranu Panny Mrie. Cel sv. oma sa niesla v Duchu primci. Zveren poehnanie dojalo kadho, pretoe trasci sa hlas jubilanta bol ndhernm prejavom primnej vanosti pokornho sprvcu svtch tajomstiev.