Mil itatelia!

Zdravotncke okienko

--- (Autor:  )
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Tento mj prspevok bude venovan skr itatekm - mamikm. Kee pracujem v nemocnici, mnohch malch chorch pacientov vidm po prvkrt. Nepoznm ich rodinu a ich doteraj zdravotn stav. V tchto situcich si potrebujem urobi o dieati obrzok na zklade anamnzy - teda zska daje o zdravotnom stave dieaa. Kee chor diea - hlavne to mal - nedoke popsa svoje zdravotn akosti, mus ich dospel /najastejie rodi dieaa/ dokza odpozorova, popsa a sprvne posdi. Dkladn anamnza tvor a 70 % sprvne postavenej diagnzy a je teda aj zkladom spenej lieby. Mono vs prekvapuje, ako mlo ostva na vyetrenia. Veru, nemlite sa - iba pribline 30 %. Vyetrenia s vak len pomocn a zkladom sprvnej diagnzy a lieby ostva anamnza. U det, hlavne tch malch, s dleit daje o tehotnosti, liekoch uvanch poas tehotenstva, okolnostiach produ, poprodnom obdob a dojenskom vvine. Sem patria aj daje o okovan dieaa, dke dojenia, spsobe prechodu na nemliene prkrmy. Detsk lekr sa v niektorch situcich pta aj na rast a vvin dieaa. Dleit je daj o alergich - hlavne na lieky a prekonanch infeknch ochoreniach. Vemi potrebn je informcia o uvan liekov, hlavne antibiotk. Lekr sa potrebuje rozhodova asto rchlo, a preto by mu mal pacient v tom pomc. Rozhodn sa pre sprvnu liebu pri infeknch chorobch je potrebn na zklade dajov o uvanch ATB v predchorob. Pacienti si vak tieto dleit fakty asto nepamtaj a mono ich nepovauj ani za dleit. Pre sprvnu liebu je to vak vemi dleit informcia. V prpade ochorenia m vznam chvu prznaky pozorova ete predtm, ako vyhadme lekra, aby sme dokzali poda dostaton informciu. Samozrejme to neplat pre aktne a ivot ohrozujce prpady. Tam treba predovetkm rchlo kona. Ale o tom a nabudce.