Editoril

Monika Hodnick (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zana sa obdobie, ke sa tudenti a nielen t - rozbehn po celom Slovensku a aj do zahraniia, pretoe hadaj brigdu, prcu, alebo dobrodrustvo.Je to ozaj skvel, e meme cestova do rznych ktov sveta tudova, pracova, spoznva nov krajiny, in kultry, zvyky a tradcie. To vetko vplva na rozvoj osobnosti loveka. Zdalo by sa, e vetko je v poriadku. A predsa.
Mnohokrt poujem, ako sa t, ktor sa vrtili z cudziny, sauj, ba dokonca nadvaj na nae Slovensko a na to, ako je tu vetko zl a katastroflne, ale tam v tom a tom tte, je to tak in, krajie, zaujmavejie... Je pravdou, e u ns ete mnoh veci nefunguj, zarbame v porovnan s inmi ttmi ovea menej, a tm je aj ivotn tandard viny ud ovea ni. No bolo by naivn myslie si, e za 14 rokov samostatnho ttu tu bude tak funkn demokracia, ako v ttoch, v ktorch sa budovala niekoko desiatok rokov... Problm vak vidm niekde inde. Domov, to nie s len pracovn prleitosti. To je predovetkm kultra a spsob ivota. A to tvor v prevanej miere obraz krajiny, na ktor lovek je alebo nie je hrd. A kultra sa ned nariadi alebo definova zkonmi. Kultru tvorme svojm bytm, ivotom, postojmi k hodnotm. A preto sa stotoujem s jednou starou mdrosou, ktor hovor, e kto si nevi vlas svojich predkov, nevi si sm seba.Ke sa rozprvam so svojimi iakmi, trfam si poveda, e prevan vina z nich sa nepekne vyjadruje o naej malikej republike. My, dospelci, vieme, e deti sa uia od ns hlavne tm, e opakuj nae maniere. No a presne tak je to aj s pohadom na nau krajinu. Pri tom detskom hundran sksen pedagg vid astokrt obraz ich rodiov. To, o pouj doma, vedome alebo nevedome opakuj. Bez nejakho kritickho zhodnotenia svojich sudkov.Som smutn z toho, e mnoh chc uteka z tejto vraj hnusnej krajiny ako to asto poujem. Kladiem si otzku, kok rodiia sa rozprvaj so svojimi demi o tom, e toto je zem ich starch a prastarch otcov a mm, zem ich tradci, kultry, kresanstva, ich koreov.
Tak, aby u od detstva boli na to hrd. Mono, e mnoh z ns nectime jasn rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom. Nacionalizmus je negatvny pojem, avak vlastenectvo by nm malo by blzke. Pripomna mi to symbolick situciu, ke Amerian si ihne kladie ruku na srdce a hrdo spieva, akonhle zauje znie svoju hymnu.Samozrejme, e nie je na tom ni zl, ke udia odchdzaj zo svojej krajiny kvli tdiu, prci, za rodinou a znmymi. Horie je, ke si tam ber so sebou svoju zatrpknutos na vlastn krajinu a t ria alej.Etee s medzi nami tak, ktor nosia s radosou svoju vlas v srdci a ostatn to ctia. Verm, e k takm bud patri aj nai dvaja novokazi.
Pjdu po svojej cestike alej. Prajem im, aby jednou z ich milch kazskch povinnost bolo ri lsku k svojmu rodisku.
A je to jedno, i ostan na Slovensku, alebo poputuj do zahraniia.Nech ich Pn na ich cestch ehn.