Mil itatelia!

Editoril

Monika Hodnick (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Tmto chcem pripomen, kok dobr mme aj my v naej farnosti. Zvykli sme si na ne vemi rchlo, a tak, e to povaujeme za samozrejmos. Mm na mysli vetky tie sluby, ktormi sa veriaci obetuj pre dobro farnosti. Preva svt omu za sprievodu hudobnho nstroja je u ns a prli samozrejm. Mlad kantori vkladaj do hry na organe kus svojho srdca. Nechc sklama v tradcii, ktor tu zanechal pn Kamenick. Uvedomujeme si vak, e mlad obetuj pri tom dos vea svojho vonho asu, ktor by mohli vyui inak a ktorho je u dnench tudentov stle primlo? Tto slubu si plnia vemi zodpovedne. Mono aj na kor kolskch povinnost. Pre ns vetkch.
Kok z ns im za to z asu na as poakujeme?
alej je to upratan, ist kostol. Ak samozrejm! Samozrejm? T, ktor sa na tejto slube podieaj, vedia, e to tak samozrejm nie je. Aj tmto farnkom je potrebn poakova. Nie je to samozrejmos. So zahanbenm si to uvedomujem aj ja, pretoe sa mi tie nepodarilo splni si tto povinnos. A je to o to via obeta, ke urobia prcu aj za inch.
Takisto udia, ktor si bez zavhania vyber z prce dovolenku, pretoe je potrebn zapoji sa do brigdy pri kostole. Neprepotavaj, koko tm stratia, alebo i sa im dovolenka nezde inokedy, pre seba. Aj vtedy pou bi dobr, obetav srdcia. A takto by sme mohli menova alch zodpovednch za chod kostola, za spolon modlitby pred svtou omou, za modlitby, ktor obetuj chor za nau farnos a za vetky alie vie i menie sluby, ktor s u neodmyslitenou sasou markuovskej farnosti.
Mono si poviete, ve je to normlne, e sa njdu udia, ktor sa takmto innostiam chc venova. no, prvm predpokladom je chu zapoji sa. No vytrva v dobrej slube si u vyaduje urit dvku obety. A za to by sme vetkm tmto uom mali z asu na as poveda to slovko akujem. Za seba, osobne.
Pretoe svoju slubu ponkaj nm vetkm tebe i mne - a tm spoluvytvraj nae farsk spoloenstvo.