Editoril

Monika Hodnick (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zaiste s u izby upratan, vianon peivo upeen, hudobn nahrvky s koledami opren. Vianon stromek upevnen v stojane, ozdoby, lamety, mikulikovia, zvoneky... Vetko na svojom mieste. Jednoducho vianon poriadok a dekorcia s prichystan na najmilie sviatky roka. Tie na ns silno vplvaj a mali by hlavne pozitvne formova n charakter. Zvl᚝ adventn prprava predtm.
Ale ruku na srdce, o vetko ns ete formuje, respektve deformuje? V neposlednom rade aj mdne trendy, ktor sa valia zo vetkch strn. Na tom by nebolo ni zvltne, keby si vak Slovk vedel vybera. A na to nepotrebuje ni in, len svoj zdrav sudok a vycibren cit pre krsno.
Obdobie pred Novembrom 89 nenauilo ud vybera si. Nebolo toti z oho. Otvoren hranice spsobili, e sa mnoho ud ete stle nevie nabai toho, o doposia nebolo. Bez ohadu na vkus a estetiku. A tak si bezhlavo kupujeme predmety, ktor v konenom dsledku ani nepotrebujeme, ale... m ich aj kolegya z prce a u aj susedia a vraj to teraz let. Take sa tm treba tie obklopi. A tak si nosme zo susednch ttov velio. Umel stromeky s motvom jesennho lstia, tancujce umel kvety, ceduky na dvere s rznymi npismi... Hlavne, e je to lacn. A ke si zakpite dva, dostanete tret zdarma. Kladiem si otzku, nao mi bud tri rovnako kared nezmysen predmety? O vkuse i estetike nehovoriac. Tohtoronm hitom bol vraj umelohmotn bocian, vek hned slimk a zelen aba, ktor sa vhodne umiestnia do zhrady. Dolo to a do takch rozmerov, e strcame nielen zmysel pre krsu, ale u aj sdnos nad sebou. o symbolizuj naprklad dva betnov levy na stpoch pred novm rodinnm domom? To, e niekto obubuje ge, je v podstate kadho osobn vec. Skr mi je smutno z toho, ke veci kradn hodnoty. Nzornm prkladom bola moja sksenos z prechdzky mestom. Prezerala som si vianon vklady. Boli velijak a nalo sa v nich velio. Od pohybujceho sa mikula cez modern betlehemy, v ktorch Jeiko dvha ruku samozrejme na baterky a po lietajce hviezdy. V nemom ase som vak zastala pred jednm z nich. Za sklom boli vianone vyzdoben zchodov misy! Kam smeruje udsk zmysel pre krsu a estetiku? Hoci mi bolo povedan, e o je na tom, ve tieto vrobky obchod naozaj ponka. o mal teda majite vyzdobi? Po takomto argumente som ostala v nemom ase druhkrt. as nho mozgu zostala po Novembri ete nerozvinut. T, v ktorej sa cibr tvorivos. To zvldnu t, ktor maj v sebe jasno, nenechaj sa ovplyvova hysterickou vlnou mdy a vypestuj si svoj vlastn tl. Menej pritom bva niekedy viac.
Mil farnci, prajem nm vetkm, aby sme cez vetky tie veci, ktor sme si pred Vianocami doma nazhromadili, videli to podstatn, kvli omu ich slvime.
Poehnan sviatky vyprosuje Monika Hodnick