Vianoce v nemocnici

Vianoce v nemocnici (Autor:  )
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mil itatelia, v tomto vianonom ase som sa rozhodla pre vianono zdravotncku tmu. V nemocnici som strvila u niekoko vianonch sviatkov. Zva na ma ako slobodn pripadol tedr de a zrove aj noc. tedroveern sluby v nemocnici s vsadou zanajcich lekrov. Aj moja prv vianon a nezabudnuten sluba v karire bola tedroveern. Vskutku bola run a zaakvacia. Ako to u bva zvykom, je snahou preloi vetkch akch pacientov na Vianoce o najskr na pecializovan pracovisko. Aj do mojej prvej sluby mi na tedr de preloili z nealekej prodnice ani nie kilovho novorodenca, ktor sa narodil predasne. Tieto deti maj nezrel pca, preto maj problmy s dchanm a neraz za nich musia dcha niekoko tdov prstroje. Takto maximlnu liebu potreboval aj mj mal tedroveern pacient. Moja staria a sksenejia kolegya mi cez de pomhala, ale v noci sme u zpasili s malm pacientom len so sestrikami. Diea nad rnom zomrelo. Prehrali sme svoj prv vek zpas. Ke sa sptne pozerm na kvalitu prstrojov a liekov, ktor sme vtedy mali k dispozcii, mono poveda, e sme viac robi nemohli. Ale spytovanie svedomia lekra po kadom takomto zpase nechbalo a nebolo vbec jednoduch. Aj na prehrch sa lovek u.
Budete prekvapen, ale u det sa na Vianoce nestretvame ani tak s prehltnutmi i vdchnutmi rybmi kostikami, ale brskymi oriekami. Je to modern choroba vianonho asu. V ambulancii zakame invziu pacientov hlavne v dopoludajch hodinch tedrho da. Vetci chc by oetren o najskr, aby mohla by veer rodina u pospolu. Na oddelen chc by zase vetci vylieen do tedroveernho rna, aby mohli s domov k rodine. Podveer si u potom vydchnem aj ja. Spolu s kolegami a sestrikami si posedme pri modifikovanom tedroveernom stole, na ktorom nechba kapustnica a vianon koliky. Veern telefonty s rodinami a priatemi aspo troku navodia blzkos a teplo vianonho rodinnho krbu. A polnon si vypoujem v rdiu, alebo preijem pri televzii, ak mi to pacienti dovolia, lebo do rna ostva ete niekoko hodn.
Nasledujce rno odchdzam z nemocnice unaven, ale s pocitom dobre vykonanej prce, s tbou v srdci prei v pokoji a lske zvyok vzcneho vianonho asu. Mojm skromnm vianonm elanm je, aby takchto sviatonch vianonch dn bolo v nemocnici aj poas roka o najviacej.
Prajem Vm astn, pokojom a lskou naplnen Vianoce s Kristom v srdci.