CHVLIM A, PANE, E SI MA UINIL TAK ZZRANE

Jozef Kamenick (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Chvlim a Pane, e si ma uinil tak zzrane. Toto s slov almistu, ktor iste vystihuj ivot loveka, aj ivot markuovskho organistu pna Jozefa Kamenickho. Boh vytvra loveka naozaj zzrane, obdarva ns vlastnosami, povahou a tm, omu hovorme vlohy alebo talent. Kad lovek vychdzajci z Boch rk je originlom, neopakovatenou osobou. Preto udsk osudy ohlasuj slvu nho Boha a krsu diela jeho rk. ivot veriaceho loveka je akoby sviatosou, to jest viditenm znakom Boej existencie a Boieho psobenia. Pn Jozef Kamenick sa narodil v Markuovciach 21. augusta 1937 ako najmlad syn rodiov Jozefa Kamenickho a jeho manelky Katarny, rod. Fabinovej. V ase jeho narodenia Markuovce nemali farra, pretoe po pnu farrovi Eugenovi Puhalovi farnos dlh as spravoval dp. Jn Kolk vo funkcii kaplna ekonma, ktor sa ete z ias Uhorska na Slovensku nazval administrtorom. Dp. kapln Kolk pokrstil budceho organistu 29. augusta 1937. Krstnmi rodimi boli Anton Gadu s manelkou Rozliou, rod. Fabinovou z Jamnka. Po nvrate z vojeniny na prosbu vtedajieho markuovskho farra Jna Skraka sad za organ markuovskho kostola ako samouk v roku 1960.
Situcia bola zloit: dovtedy hrvali v kostole uitelia, ale komunistick reim im to zakzal pod hrozbou straty zamestnania. Preto po pnu Vartovnkovi nastupuje ako markuovsk organista samouk 23‑ron mldenec Jozef Kamenick. Ako sm spomnal, nebolo to pre neho ahk. Vetko sa musel naui sm a sv. ome sa ete vtedy slili po latinsky. V roku 1963 sa oenil s Martou, rod. Panrovou. A za organom sedel 45 rokov a do svojej smrti a pribline 40 rokov bol v Markuovciach jedinm organistom.
Hral za pna farra Jna Skraka, za sprvcu farnosti Michala Vitkovskho, za pna farra Milana Hvizdoa a hral i za mjho psobenia a do poslednch chv svojho ivota. Hral na primcich vdp. Baldovskmu, vdp. Jozefovi Mrovkovi, vdp. Vladimrovi Fajkusovi, vdp. Viliamovi Komrovi, vdp. Jnovi uchranovi, vdp. Petrovi Lovasovi, ptrovi Oviarikovi a pomhal aj na primcich dp. Cyrilovi Hamrkovi.
Ako som u povedal, dlh desaroia bol v Markuovciach jedinm organistom. V poslednej dobe po vzniku organovej koly boli k nemu ako organisti zaraden absolventi naej koly: Joko Skenk, Lucia Hudkov, Lucia Dutkov a tohto roku bude medzi organistov zaraden aj al tohtoron absolvent naej organovej koly a budci tudent Konzervatria v Koiciach Janko Pentk.
Organisti, tak ako in udia, nie vdy prijmaj nov generciu organistov s porozumenm, nakoko sa vytvra pre nich konkurencia a nie je to pre nich ahk. udsky sa to predsa d pochopi a tak som potreboval pripravi vntro organistov naej farnosti na nstup novej genercie. Ke som s pnom Kamenickm na tto tmu hovoril, prijal to s porozumenm, ba s radosou. Ako keby u tuil, e jeho psobenie sa pomaly kon a on ete nem nstupcov. Dnes ich m a hraj a spievaj s vekou ctou voi nemu a jeho osobe na jeho pohrebe. Keby sme ich dnes nemali, markuovsk farnos by ostala nhle bez organistu.
V sobotu 2. aprla som sa dozvedel o smrti Jna Pavla II. a spa som iel asi o jednej po polnoci. Pribline o tretej nad rnom som sa dozvedel o zlom zdravotnom stave pna kantora. Vstal som a iel do nemocnice v Spiskej Novej Vsi, aby som mu poslil sviatosou pomazania chorch. Rno cestou autom na neden svt omu som sa dozvedel, e zomrel. Pn si ho povolal vemi rchlo, ako keby ho kdesi urgentne potreboval.
S pnom Jozefom Kamenickm ma spjalo puto priateskej cty. Bol voi mne ako svojmu farrovi mimoriadne ctiv a pozorn. Stl so mnou pri vetkch akcich, ktor som organizoval v svislosti s opravou markuovskho kostola: oprava interiru, exteriru, zvonov, organa.
Povedal by som, e to bol lovek obdivu: obdivoval zvonrske umenie, ke bol so mnou v Brodku na Morave po nov zvon Jn Vojtak, teil sa, e mme v zime v kostole teplo vaka kreniu, teil sa, e na ndvor kostola mme vybudovan park so zavlaovanm trvnika, ale najviac sa teil z mladej nastupujcej genercie mladch organistov, ktor s jeho nasledovnkmi.
Pn Jozef Kamenick nm bude chba. Za 45 rokov svojho psobenia sa stal u akoby inventrnou sasou nho vzcneho chrmu. Ale do venosti si ho povolal n Boh a Pn. A doprial mu milos, e neodiiel z tohto sveta nezaopatren sviatosou pomazania chorch. Preto verme, e u vstpil do Krovstva nho Pna a Boha, kde u niet ani sz, ani utrpenia, ani zrmutku. A my, ktor sme ho poznali, mu tento pokoj vo venom Boom krovstve zo srdca elme a doprajeme. Nech odpova naveky.
Chvlim a Pane, e si loveka uinil tak zzrane. Chvlime a Pane, e stvruje udsk osudy tak ndherne, originlne a zzrane. Vek si Pane, Boe n. Ak u lovek je vek svojou udskosou a originlnosou, o koko v mus by Ty, Pane. Preto Pane, vaka Ti, za vetko vaka Ti.