Mil mamiky, matky, maminy, mamy, star mamy...

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Prihovram sa k vm vo svojom prvom (a dfam, e nie poslednom) prspevku, ktorm otvrame nov rubriku ZDRAVOTNCKE OKIENKO. Te ma, e zaname prve v mesiaci, ke si pripomname pekn sviatok De matiek.
Dovote mi, aby som sa vm predstavila. Som detsk lekrka a aj ke nemm vlastn deti, do mjho ivota doteraz vstpilo mnoho det a ich rodiov, ktor povaujem za svoje. Mm to astie, e robm to, o som si vdy elala, nakoniec to aj vytudovala, aj ke by lekrkou v ptns rokov sa reformujcom zdravotnctve je asto unavujce a vbec nie jednoduch. Musm zpasi s asto zkladnmi problmami, ktor by vbec nemuseli by, keby si kad robil to, o by poda svojho svedomia mal robi bez intervenci a protekci...
Vo vyspelch zpadnch krajinch vldne v zdravotnctve kult dieaa. Deom sa dostvaj tie najlepie podmienky, priestory, komfort, vybavenie, prstroje aj v zdravotnej starostlivosti. Aj ma neraz bol, e to u ns tak nie je a e mme o doha. Pomohli by ste vak nm mono aj tm, ak by ste namiesto oficilnych sanost i neoficilneho frflania na nau prcu a veci, ktor asto nedokeme ovplyvni, dali podnety na intitcie, ktor toto mu a maj v kompetencii zmeni. spene sa rozbieha kampa za duevn zdravie, kampa proti fajeniu a podobne. Preo neupozorni formou kampane aj na podmienky starostlivosti o zdravie naich det? Ak si vychovme najmladiu generciu s preventvnym a zodpovednm prstupom k svojmu zdraviu, v dospelosti sa to spolonosti urite vrti v uetrenm prostriedkoch na liebu civilizanch ochoren alebo prinajmenom v ich poklese i menej plnmi akrami u lekrov pre dospelch. Aj ja by som privtala v priestorov i asov komfort pre svoju prcu namiesto asto nezmyselnho tlaku prkazov a zkazov, ktor sa na ma hrn nsledkom novch zdravotnckych zkonov zo vetkch strn. no, kad reforma bol. Aj tto, ale u pridlho. V tej bolesti sa strca odhodlanie, entuziazmus, nevyuit odborn vedomosti a poznatky, snaha zdokonaova prapodstatu mojej profesie zlepovanie stavu zdravia naich det.
Nov trhov vietor v zdravotnctve asto dehonestuje lekra z pozcie akceptovanej, vestranne rozvinutej osobnosti, ktor mus na sebe cel ivot tvrdo pracova, na pracovn silu o istej nominlnej trhovej hodnote... Je to smutn a mali by sme tomu spolonmi silami zabrni mono aj tm, e k lekrovi prdeme ako k LOVEKU, ktormu DVERUJEME a prejavujeme CTU tak, ako je to vo vyspelom i menej vyspelom zahrani. Dotania a dopsania sa te MUDr. Janka Virkov