Mil itatelia

editoril

Monika Hodnick (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Krtko po vianonch sviatkoch som si pozrela vstavu mjho obbenho slovenskho maliara Albna Brunovskho. Vstava 650 grafickch diel sa konala v Bratislave v Plffyho palci, ktor prvkrt poskytol svoje priestory tvorbe len jednho umelca. Myslm si, e si to n umelec zaslil.
Vychutnala som si originly plne inak, ako ke som si prezerala niektor jeho dielka v mojej starej rozprvkovej knike z detstva.
Bol to ozaj vemi pekn kultrny zitok. Vetko by bolo vborn, keby... Predsa tu vak bolo nieo, o psobilo ruivm dojmom. A sce osvetlenie. Niektor svetl boli poda mjho vkusu nesprvne nastaven, a tak som sa musela raz postavi na piky, inokedy s viac do kolien, alebo sa pozrie na obrzok z uritho uhla, pretoe sa sklo, pod ktorm bol obrzok, nevhodne lesklo. Keby bolo sprvne svetlo, bol by zitok ete silnej.
Cel to podujatie mi pripomenulo symboliku pstneho obdobia, ktor prve prevame. Jeho charakteristickm znakom je krov cesta. V mnohch kostoloch njdeme ndhern umeleck dielka, ktor ju zobrazuj. Som presveden, e pre mnohch je krov cesta vemi dleitm sprievodcom pri prehbovan svojej viery. Pri nej mme prleitos prechdza popri jednotlivch vjavoch, ktor znzoruj vemi dleit momenty z poslednch chv Jeiovho ivota. Avak krov cesta nie je len kultrny, estetick alebo emocionlny zitok. Bolo by to nepln. Symbolick krov cesta m by msi viac. A aby bola msi viac, potrebujeme sprvne nastaven svetlo pri pohade na jednotliv zastavenia. Potrebujeme si vyprosi SVETLO od Pna pre nae srdce a pre n rozum. Tak, aby sme Jeiovu krov cestu nielen pochopili, ale aby sme vloili do jednotlivch zastaven aj seba, svojich blzkych, svoj ivot, svoj kr... Potom to u nebude len citov zitok, ale zitok poznania.
Hodnotn vntorn ivot kresana nie je len vsledkom silia samotnho loveka. Je vdy majstrovskm dielom Ducha Svtho. Preto je potrebn v naich modlitbch prosi o Svetlo Boej mdrosti, aby o ns neplatilo to, o povedal Jei: <> Budete pova, a nepochopte, budete hadie, a neuvidte. Lebo otupelo srdce tohoto udu: uami ako pouj a oi si zavreli, aby oami nevideli a uami nepouli, aby srdcom nechpali a neobrtili sa aby som ich nemohol uzdravi. (Mt 13, 14-15)
Hbku preitia pstneho obdobia preniknut pravm Svetlom a milos uzdravenia naich vntornch bolest a zranen vyprosuje