Editoril

Mil itatelia!

--------- (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Prevame ptnste slobodn Vianoce...
Aj vaka Novembru 1989 meme vydva n asopis, a tak slobodne prispieva k evanjelizcii. Nikto a ni nm u nebrni i svoju vieru naplno. Alebo eby predsa len no...? V totalitnom systme bol nepriate jasne definovan. Dnes je schovan v rozlinch pekne zabalench ponukch.
Jednou je aj nesprvne pochopen sloboda. Ete mnoh nevieme rozliova medzi slobodou a bezuzdnosou.
Prichdza as sebareflexie nielen celho nroda, ale aj svojej vlastnej.
Je tak troku pochopiten, e ak udia zskaj po mnohch rokoch monos slobodne sa rozhodova a kona, tak asto nevedia, ako na to a narobia kopec chb. Ptns rokov v dejinch nroda nie je vea, ale na druhej strane dos na to, aby sme sa u prestali sprva detsky a povrchne.
Naich stredokolkov ak nov forma maturity. Je naase, aby aj Slovensko zvldlo skku dospelosti. Naprklad z takch predmetov ako slunos, zujem o inch ud, vedomosti o vlastnch dejinch a spoznvanie seba samch a svojich chb. Mono sta zaa slunou komunikciou. Predol reim nm zakazoval vyjadrova svoj nzor. Musme sa to ui, a to tak, aby sme pritom zostali sebou samm a neurali toho druhho. Vtedaj systm nauil prikyvova. A to v mnohch uoch, ia, zostalo. Sta sa zapozera a zapova okolo seba doma, na ulici, v autobuse, na pracovisku... Ak prikyvujem a neprotirem, som obben. ia, len doasne. A u mdrych ud s prikyvovanm nepochodte vbec. Hne prekukn tto plytkos. Znmy filozof Plutarchos to vstine vyjadril: Nepotrebujem priatea, ktor prikyvuje na vetko, o poviem. Mj tie prikyvuje presnejie.
Slun komunikcia predpoklad dobr srdce. Aj Psmo hovor o tom, e: z plnosti srdca hovoria sta. Je potrebn pestova si svedomie a spolu s tm sa naui vyjadrova svoj nzor. Aj opan alebo kritick. Nielen vyjadrova, ale naui sa aj prijma in nzor bez toho, aby sme kvli inakosti toho druhho neodsudzovali. Vedie prija in, hoci aj kritick nzor, je prejavom vekosti loveka. Ve kritizova slunou formou znamen kritizova nesprvne veci, ktor lovek kon. Nie vak samotnho loveka. Tak ns to u aj Pn Jei. Ke kritizoval hrienikov, kritizoval zlo, ktor konali. Nie ich samotnch. Prve naopak. Preukazoval im pritom svoju lsku natoko, e sa obrtili a li za nm.
Prevame alie slobodn Vianoce. Ke sa Jei narod aj v naich srdciach, Slovensko m ancu.