BUDEM TI HRA A SPIEVA, PANE!

 (Autor:  )
Autor:Rastislav Adamko
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vo tvrtok 20. novembra 2003 sa uskutonila vo farskom kostole v Markuovciach absolventsk sv. oma Lucie Lazorovej a Martiny Sivakovej z Markuoviec. S to vdy krsne a dojmav chvle. Ke na konci sv. ome domci pn farr predstavil veriacim nov absolventky, ktorm veriaci primne zatlieskali, niektorm prtomnm sa tlaili do o slzy dojatia. Kad je hodn cty za svoju nmahu. Zaslili si ju aj nov absolventky.

Organov kola
Organov kolu pri Diecznej liturgickej komisii Spiskej dieczy zaloil docent Amantius Akimjak, ktor pracuje aj v sasnosti ako jej riadite. Jej sdlom je Klov pri Spiskom Podhrad. Ke v roku 1997 priiel do Markuoviec za farra Jn Duda, okamite vzniklo pracovisko tejto koly v Markuovciach (Akimjak a Duda s spoluiakmi z Gymnzia v Starej ubovni a poznaj sa dobre aj z teologickch tdi v Bratislave). V sasnosti m Organov kola pracovisko aj vo fililke markuovskej farnosti v Teplike. Okrem riaditea, ktorm je u spomnan docent Amantius Akimjak, vyuujem na tejto kole hudbu aj ja. Organov kolu, pracovisko Markuovce navtevuje asi 15 iakov a pracovisko Teplika m 9 iakov. Tto kola sa me pochvli u niekokmi vynikajcimi absolventmi a absolventkami. S to: Jozef Skenk, Lucia Hudkov, Lucia Dutkov (vetci z Markuoviec), Iveta Drabikov, Viktria Holekov a Mirka Baldovsk (z Tepliky). V Markuovciach (tu chodia aj iaci z Lieskovian) i v Teplike sa stle ukazuj nov talenty. Niektor iaci sa doku naui hra za neuveritene krtky as nron skladby a o je najdleitejie, e sa chc ui a usilovne cviia.

Lucia Lazorov

Absolventka Lucia Lazorov sa narodila 23. marca 1988 ako dcra Michala Lazora (rodka z Levoe) a jeho manelky Mrie, rod. Mrovkovej. Bva v Markuovciach, Michalsk ulica . 44. V rokoch 1994 a 2003 navtevovala Zkladn kolu v Markuovciach. Od septembra tohto roku navtevuje Katolcke gymnzium v Levoi. Lucia Lazorov nastpila do organovej koly docenta Akimjaka hne v roku 1997 a navtevovala ju 6 rokov, najprv u docenta Akimjaka, neskr u ma.

Martina Sivakov

Druh tohtoron absolventka Martina Sivakov sa narodila taktie 23. marca 1988 ako dcra Jaroslava Sivaka (rodka z Rudnian) a Marty, rod. Trnovskej. Bva v Markuovciach na Komenskho ulici . 21. S Luciou Lazorovou s vek priateky. Spolu navtevovali Zkladn kolu v Markuovciach v rokoch 1994-2003 a obe nastpili na tdia do Levoe na Katolcke gymnzium. Aj Lucia zanala v Organovej kole docenta Akimjaka v roku 1997.

Absolventsk sv. oma

Hlavnm celebrantom absolventskej sv. ome vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Markuovciach z poverenia docenta Akimjaka, ktor pre in povinnosti nemohol prs osobne, som bol ja. Koncelebroval domci pn farr docent Duda. Obe absolventky, zvldli sv. omu po strnke hudby a spevu vemi dobre. Poas sv. ome zazneli, okrem piesni z JKS, cezron omov spevy, aj preldia od Mikula Moyzesa. alm spievala Lucia Lazorov a na organe ju doprevdzala Martina Sivakov. Na zver sv. ome sa absolventky poakovali domcemu pnu farrovi i mne. Pn farr Duda potom ocenil ich usilovnos pri rozvjan vlastnho hudobnho talentu. Zdraznil, e takto chvle s zaiatkom novej etapy a aby svoj talent i naalej rozvjali. Vemi sympatick bolo, e veriaci novm absolventkm primne zatlieskali, a tak im prejavili svoju priaze.
Naim novm absolventkm z Markuoviec zo srdca blahoelm v mene docenta Akimjaka i v mene svojom.