Na stretk chodia radi

Okienko (nielen) pre birmovancov

Autor:Katarna a Lenka Pavlkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pred tyrmi rokmi sme pristpili k sviatosti birmovania my a teraz sme vedcimi 10-lennej skupinky birmovancov z Tepliky, ktorm by sme radi pomohli s prpravou.
Stretvame sa pravidelne raz v tdni. S to mlad udia a samozrejme kad z nich m in zujmy, no naastie predsa len maj nieo spolon, nieo, o je prve teraz pre nich najdleitejie: vetci sa chystaj prija sviatos birmovania a chc sa na u poriadne pripravi. tanie zo Svtho Psma a orientcia v om, spolon modlitba, rozoberanie sv. birmovania to vetko je hlavnou nplou naich stretnut. Vdy si nejakou zbavnou formou opakujeme zkladn modlitby, tame si zaujmav prbehy alebo ivotopisy svtcov. Sname sa, aby si z tej jednej hodiny nieo odniesli, nieo zapamtali a dfame, e to tak aj je. I ke sa zd, e na stretk chodia radi a e ich to celkom bav sn by to mohli bra trochu vnejie.