Poakovanie

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Na zver kalendrneho roka chcem poakova vetkm lenom redaknej rady za mimoriadne silie a ochotu pri prprave kadho sla asopisu.
Vetci to robili radi, s lskou a s vierou, e Pn tto nezitn slubu poehn, aby priniesla svoje plody.
Taktie primn vaka patr vetkm, ktor sa akmkovek spsobom na tvorbe PaD podieali deom za prspevky do detskho ktika, pisateom lnkov za mnohokrt asn mylienky a svedectv a vetkm vm itateom, ktor beriete PaD do rk s ndejou, e vs niem oslov.
akujeme za finann podporu a hlavne za vae modlitby.
Nech Boh ehn dielko naej farnosti.