ivotn zastavenia Daniela Faltina

Daniel Faltin (1927 2008)

 Daniel Faltin (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2008-03-24 11:07:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Narodil sa v Kurimanoch pri Levoi v roku 1927. tudoval v Levoi u Ptrov Minoritov a v roku 1946 k nim vstpil. Potom tudoval filozofiu a teolgiu v Opave a Brne. Absolvoval aj dvojron tdium psycholgie.
Po nstupe komunistickej moci v roku 1948 sa zaalo prenasledovanie cirkvi a mnoh biskupi, kazi, rehonci i angaovan laici putovali do vzenia. Mladmu, 23-ronmu Danielovi sa podaril tek do zahraniia a zakotvil v Rme. Tu u Ptrov Minoritov dokonil teologick tdium a v roku 1951 bol vysvten na kaza.
Potom pokraoval v doktorandskom tdiu teolgie na Univerzite sv. Bonaventru v Rme, ktor ukonil v roku 1955 spenou obhajobou svojej prce a bol mu udelen vedecko-akademick titul doktor teolgie. Potom nastpil na prvnick tdi na Intitt obojeho prva Ppeskej laternskej univerzity v Rme, kde v roku 1959 obhjil dizertan prcu a zskal titul doktor cirkevnho i svetskho prva. U o jeden rok neskr, pretoe tudoval medzitm aj cirkevn prvo vchodnch katolckych cirkv, spene obhjil dizertan prcu a zskal titul doktor vchodnho cirkevnho prva. Najnronejie s prvnick tdi, ktor poskytuje Apotolsk sd Rota Romana, ktor sdi cirkevn spory z celho sveta. Toto tdium sa nazva studium rotale. Po absolvovan semestrlnych skok sa toto tdium kon diplomom absolventa rotlneho tdia. O nronosti tohto tdia hovor aj skutonos, e monos zverenej komisionlnej skky dostan iba t, ktor u zskali doktort cirkevnho prva na niektorej z ppeskch univerzt.
Daniel Faltin absolvoval tieto tdi a zskal diplom v roku 1961. Nsledne bol poradcom na viacerch vatiknskych Kongregcich, na Druhom vatiknskom koncile a profesorom prva na Ppeskej laternskej univerzite a do roku 1974. Potom nastalo obdobie, ke vea cestoval. Bol v Nemecku, USA, Franczsku a inde.
V roku 1986 ho Jn Pavol II. vymenoval za sudcu Apotolskho tribunlu Rota Romana, kde pracoval a do odchodu na odpoinok. Po pde eleznej opony mohol konene prs aj na Slovensko, kde z jeho iniciatvy vznikla Slovensk spolonos knonickho prva a zaali sa kona pravideln Sympzi knonickho prva v Spiskej Kapitule.
Definitvnu jese svojho ivota preil na Slovensku. Zomrel 10.2.2008 a 18.2.2008 ho pochoval v Levoi spisk dieczny biskup Mons. Frantiek Tondra. Jeho telesn ostatky s uloen v hrobke Ptrov Minoritov v Levoi.