Mil veriaci!

Eucharistick kongres

Svt oma na vyvrcholenie 3. Celoslovenskho Eucharistickho kongresu,     TK KBS (Autor:  )
Autor:Elena Gurkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mnoh z ns dobre vedia, e 18. 9. 2005 vyvrcholil po dekantnych a diecznych kongresoch 3. Celoslovensk Eucharistick kongres v Bratislave.
Tejto slvnosti sa zastnilo aj niekoko farnkov z naej farnosti. Boli medzi nami mlad, ale aj t skr naroden. U motto kongresu: Pote ku mne vetci naznaovalo, aby sme prili o najbliie ku Kristovi skrytmu v Eucharistii. Klaa sa Mu, akova Mu, spieva Mu a velebi Ho. Prijmanm Eucharistie sa Mu mme celkom odda, aby ns premieal v lepch. Iste, kad z ns sa vrtil z kongresu domov povzbuden vo viere.
akujeme Ti, Pane Jeiu, e zostva s nami vo Sviatosti Eucharistie a chceme a aj naalej prosi o pomoc do alch dn ivota.