Kapitola: Slovensko

Hrozienko, mnam!!! (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Isto ste u zaili alebo videli situciu, ke deti pribehli k stolu, na ktor pred chvou poloila mamka kol a ony rchlo a ikovne zaali z neho vybera len hrozienka. No vzpt ich mamka vyhreila a upozornila na to, e sa to nepatr a e o kol bez hrozienok nebud ma ostatn zujem.
No deom sa to prepi. Ve s deti. Dospel by to robi nemali. Ani vtedy, ke u o kol nejde. Dospel si chc toti asto vybera zo ivotnch prleitost len tie hrozienka.
Je po vobch. Slovensko smeruje do Eurpy. Vlastne je to nezmysel. V Eurpe leme u dvno. Slovensko smeruje do eurpskych truktr - a to je u osi in. Do truktr treba zapadn. Niektor s tm shlasia, in s proti a zase inm je to ahostajn.
Tak i onak. Zd sa, e je to proces neodvratn. Nemyslm si, e sa mme vstupu do E b. B sa treba toho, i sme na to dostatone pripraven. Aj po duchovnej strnke.
Z mdi sa na ns valia informcie o otvran a zatvran kapitol. Mme dosiahnu urit stupe, bez ktorho si ns do eurpskeho manelstva nevezm. astokrt mm pocit, e lovek ak so zaloenmi rukami na to, kedy politici uzavr vetky kapitoly a on sa u konene vrhne na ten eurpsky kol, aby z neho ete pekne za horca povyberal vetky hrozienka. Prevane pou otzku o z tej ZJEDNOTENEJ EURPY budem ma ja? Naivn predstava toho, e nm ten pomyseln kol poloia pekne pod nos, aby sme si z neho povyberali hrozienka. Kok sa zamyslia nad tm, m a ako chc prispie k tomu, aby SPOLON EURPA mala aj svoj duchovn rozmer? Vid sa mi, e aj cirkevn predstavitelia ete driemu. Mlo hovoria a pu o tom, o ns ak a ako sa na to pripravova.
Ete sme ako-tak nrodom, ktor uznva kresansk hodnoty. Aj spsobom ivota, aj postojom k nemu. Pripravujeme sa na to, aby sme si v tej VEKEJ EURPE svoj status obhjili? Nielen zkonmi, ale aj vo vlastnom svedom. Alebo sa toho vemi rchlo vzdme? Bojm sa toho, e vidina materilneho blahobytu rchlo zahml nielen rozum, ale aj srdce loveka. A oho sa obvam ete viac, e to bud prve mlad, ktor tm, e sa im otvor svet pln monost, rchlo odhodia prav hodnoty vtepovan rodimi a starmi rodimi. Kieby som sa mlila. Nechcem, aby tento prspevok vyznieval pesimisticky. Prve naopak. No nesta len dfa. Treba kona a viac sa zamera na evanjelizciu det a mldee. Tlak zpadnho relativizmu v hodnotch bude a u aj zana by siln. Neviem, i to zvldneme... Rozpad klasickho modelu rodiny, prvo rozhodova o ivote, nesprvne pochopen emancipcia, egoizmus pekne zabalen do nzvu Rozvoj vlastnej osobnosti...
Len aby sme si na to nezvykli tak rchlo ako na Coca - Colu a hamburgery. Mono si pomyslte: o zme tak mal ttik ako sme my? Budeme sa musie predsa prispsobi vine. Uteujem sa slovami z Psma, e Pn si v dejinch vyberal prve slabch, aby cez nich ukzal svoju moc a silu. Mono je to prli odvne premanie. Ale ndej si vyaduje odvahu. Nie snva, ale sa modli a veri. Aj v to, e ns Boh v tej MULTIKULTRNEJ EURPE neopust.
A to si vyaduje sn aj takto nzorov postoj: nie - ako sa vrhnem na hrozienka, ale ako budem v tom eurpskom koli kvskom.