Bo dar diea, Diea Bo dar

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Rbert Neupauer
Pridan: 2010-02-01 11:11:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pred nami s najkrajie sviatky roka. Sviatky, poas ktorch sa kad zns usiluje by vnmavej, mil, tedrej voi svojim blnym. S to sviatky lsky, pokoja, radosti...

Rados. Zastavme sa pri tomto slovku. Ke Boh prichdza na tto Zem, anjeli vnebi ho velebia asradosou volaj: Slva Bohu na vsostiach ana Zemi pokoj uom dobrej vle (Lk 2, 14)! Iste, podobn rados ako anjeli prevala vo svojom srdci aj Boia Matka spolu s Jozefom. Oto via musela by rados oboch, ke si uvedomili, e toto diea je vnimon. Nielen to, e bolo vnimonm spsobom poat zDucha Svtho, bolo aj vnimone naroden vmatali (lebo pre nich nebolo miesta vhostinci), no predovetkm jeho vnimonos spovala aspova vtom, e to bol Bo Syn. Rados ztoho, e Boh si vzal na seba prirodzenos loveka abol priamo prtomn vudskom tele medzi umi. Boh celmu udstvu, ktor ilo, ije aaj bude i na tejto Zemi, dal svoj najv dar Diea. Vykupite vetkch ud, Mesi neprichdza na tto Zem ako hrdina, ako vazn bojovnk i kr. Boh Otec nm svojho Syna nepredstavuje ako mdreho, vzdelanho, ikovnho loveka, ale predstavuje nm ho najprv ako diea jednoduch, bezbrann, chudobn apredsa Boie. Vdare Boieho Dieaa je odraz kadho dieaa ako Boieho daru. Boie Diea je darom par excellence, pretoe prilo, aby prinieslo spsu. Avak je potrebn uvedomi si, e kad diea je Bom darom pre ns. Je darom pre rodiov, srodencov, najblich prbuznch, ale zrove je darom pre cel svet. Je darom preto, lebo odra Boiu svtos vo svojej nevinnosti, Boiu lsku vo svojej jednoduchosti, Bo pokoj vo svojej bezstarostnosti. Jednoducho diea je odrazom venosti. Kad diea je pre ma monosou stretn sa sKristom ajeho prijatie je prijatm Krista. Kto prijme jedno ztakchto det vmojom mene, ma prijma (Mk 9, 37). Apreto m by diea prinou radosti, nie smtku. VIzraelskom nrode bolo diea chpan ako symbol Boieho poehnania. Na druhej strane nema deti znamenalo, zvl᚝ pre enu, vek hanbu, udia ju pokladali za menejcenn, ba dokonca neplodnos bola v spolonosti chpan ako Bo trest. Ako sa ja dnes pozerm na dar dieaa? Bo dar i Bo trest? Rados i smtok?
Ak je mj pohad na manelov, ktor maj tri, tyri, p amono aj viac det, oktor sa zodpovedne staraj? Pre Boie Diea sa nenalo miesta medzi umi. Neprijali ho udia, prijali ho zvierat vmatali. Ako je to dnes? Podobne. Spolonos nem miesto pre Boie Diea, nem miesto pre Jeia, udia mnohokrt odmietaj Bo Dar. Ak odmietneme tento Bo Dar, zaneme odmieta aj Bo dar dieaa. Askutone je tomu tak. Deti vdomcnostiach zanaj oraz viac nahrdza domce zvieratk. Rodina sa vreklamch i na ptaoch zana ukazova vo forme: otec, mama, diea (jedno, maximlne dve) apes. Nie je dnes diea zahnan i zaraden kdesi do matale medzi zvierat? Tak, ako to bolo pred 2000 rokmi vBetleheme?
Prijmime Bo dar, ktorm je diea Jei prichdzajce na tento svet, aby sme vom boli schopn prijma kad diea ete nenaroden ito naroden avidie vom Bo dar.
Rbert Neupauer, kapln