VEKONON PPEOVO URBI ET ORBI

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2009-05-14 15:22:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Na vekonon nedeu ppe vystpi na balkn Svtopeterskej baziliky vo Vatikne vtom najslvnostnejom obleen aso vetkmi znakmi svojho radu Najvyieho pastiera Cirkvi aprednesie svoje Urbi et Orbi ,ie poehnanie mestu Rmu (Urbi) acelmu svetu (Orbi). Najprv vak vmnohch svetovch jazykoch prednesie zves: Kristus vstal zmtvych, ako to sm osebe predpovedal, aleluja! Aprve tu sa uke ndhern rozmanitos, sila ibohatstvo obsahu jednotlivch slov, ktor nes vsebe pea nielen dejn, ale aj povahu, svojho nroda.
Latinina nesie vsebe znaky nielen Rimanov, ich prvnej kultry apresnosti obsahu, ale kee ide ooficilnu re Cirkvi, vktorej sa stroia rozvjala aj teologick veda, nesie vsebe prvky teologicko-biblickej presnosti: Resurexit sicut dixit. Alleluja o by sa dalo vslovenine vyjadri, e (Jei) vstal, ako (pred)povedal. Radujme, teme sa. Vtalianine dostane ppesk vekonon pozdrav plne in posolstvo: Buona Pasqua, o sme vone vyjadrili ako astn sviatky. Lene slovo Pasqua je biblickho pvodu apouval sa vsvislosti sprechodom Izraelitov cez erven more, ke ich viedol Moji pri teku zEgypta. Ide osymbol prechodu cez smr, pretoe vetci Izraeliti mohli zahyn, lebo na jednej strane stlo pred nimi erven more ana druhej strane Faranovo vojsko. Tm, e ich Pn Boh previedol cez more, previedol ich dolm smrti do novho ivota. Preto taliansky vekonon pozdrav je vlastne prianm astnho prechodu brnou smrti knovmu ivotu sBohom. Aje to asn posolstvo pln vekononej ndeje. Na prv pohad slovensk vekonon elanie nm nepripad prli duchovne hlbok. Nm ppe zael milostipln apoehnan vekonon sviatky. Apredsa, ak ideme slovo po slove, objavme bohatstvo slovenskho pozdravu. Vek noc je sviatkom, teda nie hocijakm dom, ale dom urenm pre nae posvtenie (od slova svti). Ide tu onae obohatenie, onadobudnutie novej kvality ivota apramene tejto kvality s tie vyjadren vpozdrave: (Boia) milos, poehnanie anajm vekonon ie vykpen Kristom. Vaka Vekej noci sa stvame vykpenmi umi, novmi umi, posvtenmi umi ijcimi vBoej milosti aBoom poehnan. Toto meme vzahova u na nau pozemsk existenciu, ale rovnako aj na nau existenciu vnebeskom krovstve. Zaujmav obsah vekononho pozdravu maj nai bratia Slovania ijci na Balkne, ale tie na vchod od naej vlasti. Ich pozdrav m formu dialgu: Christos voskres voistinu voskres. Prv as pozdravu je zvesou, oznmenm, e Kristus vstal (z mtvych) adruh as je potvrdenm tejto skutonosti, ale nie hocijakm potvrdenm, ale potvrdenm, ktor sa rovn istote: voistinu voskres ie jeho vzkriesenie je istina, istota! Viera naich bratov vyjadren vtomto pozdrave je tak pravdiv, e je istotou ich ivota, pevnm bodom, msi nespochybnitenm. Atakto by sme mohli postupova avysvetova jeden vekonon pozdrav za druhm akad by pre ns mal hlbok duchovn obsah, ktor do vloili dejiny jednotlivch nrodov, ich tradcie, bolesti iradosti ich veriaceho udu.
Potom ppe, odvolvajc sa na svoj rad zstupcu Jeia Krista, dovolvajc sa autort vekch apotolov Petra aPavla apomoci vetkch svtch, udel vekonon poehnanie Urbi et Orbi mestu Rmu icelmu svetu.