Zdravotn a in skalia staroby

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2009-05-14 10:11:54
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Staroba je obdobie ivota, ke ubdaj telesn i duevn sily, ke lovek bilancuje svoj ivot a podvedome sa pripravuje na smr. Po zdravotnej strnke ipoda tatistickch dajov s star udia najvznamnejmi konzumentmi zdravotnckych sluieb. Na ich zdravotnom stave sa odzrkaduje spsob ich doterajieho ivota, vyuvanie preventvnych zdravotnckych programov a v neposlednom rade aj ich psychick odolnos. Ak star lovek nenachdza rodinn atmosfru pri domcom krbe, nezdiela spoloenstvo v rodine, had ho vakrni ipriamo v ambulancii u lekra. Ochoren, s ktormi sa v starobe potka, je nerekom. Mnoh z nich hlavne kardiovaskulrne moeme ovplyvni aj zdravm ivotnm tlom v mladom veku stravou, dostatkom pohybu, vyrovnvanm stresovch vlyvov dostatonm odpoinkom. Nsledkom nezdravho ivotnho tlu me by aj stareck cukrovka. Nedostatok pohybu asto vedie k obezite a s ou svisiacim alm zdravotnm hendikepom - stukovateniu peene, vysokmu krvnmu tlaku, kornateniu ciev, infarktom. Nie nadarmo plat: o sa v mladosti nau, v starobe akoby si naiel.
Psychick pohoda je pre starho loveka doleit. Starm uom by sme mali da pocti, e s pre ns ete uiton. Nesm pocti zbytonos a pra. Idelom rodinnho sitia s trojgeneran rodiny. Tie s vak u v sasnosti ojedinel. Mal deti a mlad udia vtakchto rodinch zakaj kadodenn problmy starch a uia sa navzjom si pomha. Vysok ivotn tempo v mestch spsobuje, e star udia sa stvaj pre ns neraz praou. Nezanedbaten bola v minulosti aj sksenos so zomieranm a smrou. V minulosti patrilo zomieranie a smr k domcim rodinnm ritulom, s ktorm sa uili vyrovnva vetky genercie v rodine. Dnes je zomieranie tabu. Zomierajceho starca prbuzn najradej uloia do nemocninej postele. Vlastnm strachom zo stretnutia so smrou sa asto oberaj o posledn intmne chvle vrodine. Stretnutie so zomieranm nie je jednoduch - je vak spiritulnym zitkom. Aj don Bosco uil svojich mladch zverencov voratriach umeniu zomierania v tzv. cvieniach dobrej smrti.
Mnoh z ns mme obdobie staroby ete len predse sebou. Ak sa nm podar doi sa staroby, mali by sme ju predovetkm prija, prei ju dstojne a s ctou, tak, aby ivotn sksenosti nali aj svojich posluchov...