Nalomen starobn pilier

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2009-05-14 10:09:38
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ak pem o jeseni ivota loveka, mal by som pripomen zkladn zsadu: voi loveku ijcemu jese svojho ivota sa treba sprva ctivo. Tto zsada plat pre vetkch, nielen pre veriacich, lebo u star Rimania mali osvojen zsadu, e okovek chce, aby in robili tebe, rob aj ty im. Ak teda chceme, aby aj ns mali v ase jesene nho ivota v cte, treba, aby sme mali my v cte naich starkch. Lene ivot je aj o tom, e zsady amdrosti predkov sa asto nedodriavaj. ia. Ale i na nau kodu. Mono by som mal by adresnej: na kodu tch najzranitenejch, medzi ktorch nepochybne patria aj star achor udia. Preto si dovolm poukza na niekoko vec, ktor povaujem za nezmyseln a dehonestujce loveka a ktor priamo alebo nepriamo svisia so starobou.
Za prv nezmysel povaujem platenie prodov. Viem, e Slovensko sa ocitlo na chvoste krajn Eurpy s najniou prodnosou. A rieenie? Zana sa s platenm za prv, druh a aj tret prod. Povaujem to za otrasn rieenie. Prchod det na svet je predsa prirodzen zleitos, diea prichdza z lsky svojich rodiov a rodiia miluj svoje deti bez nroku na akkovek odmenu. Nezvidm nikomu peniaze, ktor dostane, ale nemem sa ubrni pocitu, e tt si kupuje mnostvo det, rob zprodov obchodn zleitos, biznis. Povaujem za otrasn u len mylienku, e rodiov m iniciova k plodeniu det u nielen lska, ale aj peniaze. A toto je rieenie, aby Slovensko malo deti, ktor bud zarba peniaze, tt ich prerozdel medzi starch a chorch ud, aby mali dchodky. V konenom dsledku tt vklad peniaze do dvoch smerov: do dchodkov i do prodov, ale toto je dlhodobo neudraten. A o bud robi genercie, pre ktor nebude peaz nielen na prody, ale ani na dchodky starobn i invalidn? Nechajme vak budcnos budcnosou. Nezmyselnos tejto veci vidm v tom, e jedin rieenie sa vid v peniazoch.
Nechce sa pota s lskou, solidaritou, scitnosou, obetou loveka. Netvrdm, e star lovek nepotrebuje aj peniaze, ale za ne si nekpi lsku svojich det... Star lovek potrebuje mono aj starostlivos opatrovateliek, ale ete viac potrebuje pozornos alsku svojich det.
Za druh nezmysel povaujem naahovanie sa o dchodkov systm, zpas medzi druhm a prvm pilierom. Kedysi toti dchodkovm pilierom rodiov boli ich vlastn deti: ak ich mali a aj ich dobre vychovali, deti sa onich postarali. Ak niektor deti nemali, postarala sa o nich solidarita obce, cirkvi i ttu. Preto by bolo urite prirodzenejie, keby boli poskytnut avy naprklad na daniach a odvodoch ttu deom starajcim sa o svojich rodiov a keby cirkev i tt sthali deti, ktor sa bezdvodne nestaraj a nedbaj o svojich rodiov. Nechcem toti poveda nieo tvrdie, naprklad ako si rodiia svoje deti vychovaj, tak sa o nich potom deti v starobe staraj. Pre ma vak veci stoja zsadne aj na vzahu loveka k Bohu. Prikzanie cti otca i matku svoju nm dal Boh a kto v Boha ver, ct si ho a klania sa mu, ten si ct aj svojho otca i matku. A tto cta k vlastnm rodiom a starm uom vbec mus osta najdleitejm pilierom podopierajcim jese ich ivota. Zatia vak, ako sa zd, sme sa nechali nalka na tie finann. Lene v tomto prpade by sa staroby bla aj Babika Boeny Nmcovej. Iste, ak nm okrem kampane o eure ete nieo hovor Babika a tie Boena Nmcov. Preto moja rada znie: nvrat ku kresanskmu dchodkovmu systmu! Aj ke to niekomu me znie nepopulrne, urite to nie je populistick vzva.