Nae putovania

Markuovsk kostol a hrad, v pozad Teplika (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-07-11 15:27:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zaiatok przdnin u neodmyslitene patr odpustovej slvnosti na Marinskej hore v Levoi. P do baziliky, ktor je zasvten sviatku Navtvenia Panny Mrie, m svoju vnimonos a atmosfru. Tak, ako kad p.

udia putuj so svojimi myslami. A tie s rzne, tak ako aj udia s rzni. Pozoruhodn vak je, akm spsobom lovek putuje.
Jedni sa vyobliekaj, in nahodia portov imid. Niektor vle so sebou pln ruksaky i taky, inm zase sta knika v ruke, prpadne len peaenka vo vrecku. Poniektor sa stan sasou vej skupiny, no s i tak, ktor si chc vychutna p radej sami vo svojom vntornom tichu. S ptnici, ktor oami hadaj znmych v dave, ale i tak, ktor si ani nevimn, e ich prve obieha niekto z prbuznch.
Ptnici sme rzni.
A tak ako putujeme k posvtnmu miestu, aby sme si uctili nho Pna, tak putujeme kad de k uom, k ich srdciam a zrove tak putujeme k sebe sammu. T podobnos s pou je vek.
Mnoh sa pribliuj k uom sviatone. Via slov, aby nimi neublili, a tak vytvraj pekn atmosfru. Stretn loveka je pre nich milm poteenm a takmer sviatkom. In si k uom vlen ruksaky pln problmov a akaj, e bud vypout a pochopen. Mono tie oakvaj, e si pri stretnut rozloia svoj stan a uprostred ud si aspo na chvu oddchnu. S aj tak, ktor sa pribliuj k udom stle s peaenkou vo vrecku s vedomm, e vetko sa d vybavi. Poniektor kraj k uom najradej v skupine. Je pre nich prjemnejie by sasou davu ako sebou samm. Existuj vak aj tak, ktor prichdzaj k inm najradej sami, prpadne sa ete podozrievavo poobzeraj, i nie je niekto nablzku, aby mohli poepka takzvan zaruen informcie. Typolgia ud je pestr a spsobov, akmi sa k inm pribliujeme, je niekoko.
Sme rzni. No podstatn vak pre ns kresanov poas pte k posvtnmu miestu a aj poas naej kadodennej pte k uom je to, aby najdleitejie neboli len rezne v alobale a kva v termoske, ktor si so sebou astokrt nesieme, ale primn postoj srdca v Boej prtomnosti. Aby sme pln ndeje prinali uom Krista.
Na pti uiteov Slovenska v mji tohto roku zaznela v Bazilike na Marinskej hore v Levoi dleit mylienka. Bolo to poakovanie za to, e ptnici sa vzdali svojho pohodlia a prili. Tak jednoduch, a predsa vstin.