lovek ako symbol

--- (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-03-05 08:05:11
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

tdi ma nauili okrem inho aj tomu, e vo vnych veciach nemm rd dlh rei, kedy sa vea nahovor, ale ni nepovie, kedy sa zana hovori per longum et latum (zdhavo a zoiroka). Pri artovan sa to d znies, me to by zbavn, ale nie pri vnych veciach. Tu kad slovo m svoj presn obsah, tu vysloven slovo mus osi presne vyjadrova, znamena, vymedzova odtia-potia a dos! Aj u bsnikov sa to d uzna, lebo oni najprv rozmaj srdcom a a potom rozumom, ale o je najhlavnejie a o nutne musme repektova je to, e na to maj od Boha dar sa takto vyjadrova a asto sa vyjadria bsnickm slovom, v niektorch prpadoch aj presnejie ako hocikto in.
Ale vrme sa k naej tme. Nenapadlo vm niekedy, e kad lovek nos v sebe aksi symbol? Mono ho nevieme hne a presne pomenova, ale existencia loveka mi pripomna aksi symbol. lovek je symbol. Namha sa, pracuje, cestuje, lopot, mudruje, frfle, rozuuje sa, inokedy sa dokonca zamiluje, ale predovetkm ije, ije a kra tmto ivotom, aby raz zomrel. A jeho existencia so vetkmi jeho poinmi, skutkami, reami mi pripad akoby niekoho symbolizoval alebo reprezentoval i sprtomoval... Neviem, ale fascinuj ma udsk osudy vrtane toho mjho, lebo mi pripad, e kad je pvodn, originlny, neopakovaten, jedinen a... priam fantastick zaujmav, lebo ma nti myslie. Ja viem, niekoho myslie bol, ale tch, o to nebol, jednoducho udsk ivot nti myslie, zama sa, hada jeho zmysel. Alebo tento udsk ivot m zmysel alebo nem. Desm sa pri mylienke, eby udsk rados alebo slzy boli nezmyslom, eby moje modlitby pri krste dieaa alebo pri rakve nad hrobom boli nezmyslom, hrou, divadlom alebo eby bola nezmyslom udsk lska i udsk existencia vbec. Preto presnos myslenia ma nti myslie presne: zmysel mus by zmyslom, lebo m mnoh definovaten indcie, nznaky zmyslu: sme tu nie ako produkt nhody. Sme tu preto, e tu mme by, ba e to, e sme tu, e sme tu na nieo, pre nieo, jednoducho, e to m svoj vznam, zmysel. M to svoje nsledky (zodpovednos, sloboda...), ale op sa mi treba vrti k tme.
Preto som presveden, e lovek je symbolom neviditenho a skrytho Boha. To On je zmyslom udskch osudov tu na tejto zemi. Som presveden, e existencia loveka je symbolom existencie Boha. Nezle to od loveka, i to chce alebo nie, i sa mu to bi alebo nie. O tomto zmysle loveka rozhodol Boh a vpsal to do udskej existencie a ned sa to vymaza. A to ani vtedy, ak by to lovek poprel, odmietol, zavrhol. V zmysle spova astie alebo tragdia loveka! akujem Bohu, e dal uom zubu v hadan zmyslu. Preto lovek so svojm osudom a tbou po hadan zmyslu je symbolom Boha. Ve ak zmysel by mali slov bez Boha, slov, ktor poujeme na popolcov stredu: lovee, si prach a na prach sa obrti...