Stara sa aj o tret pilier

Lekrka Svetovej Zdravotnckej misie prezer chor die�a (Snmka: www.samaritanspurse.org) (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Hoci u prelo niekoko tdov od tragickho leteckho neastia, ete stle sa stretvame so situciami, ktor tto udalos pripomnaj. A je to sprvne, ke si to pripomname. Nielen preto, e niektor z tragicky zosnulch boli z nho blzkeho okolia, boli naimi blzkymi, znmymi, spoluiakmi i iakmi... Je vemi dleit pestova v sebe schopnos vnma ud okolo seba ako spoluptnikov, o to zvl᚝, ke ide o krajanov.
Aj o tom je kresanstvo, ktor stoj na troch pilieroch: Boh, ja a mj blny. Chcem veri tomu, e stle sme krajinou, ktor m prvlastok kresansk. Ve sa mnoh o to aj usilujeme pestova svoj vzah k Bohu. S m vak mme my katolci problm, je vzva nho Pna milujte svojho blneho ako seba samho. Ak je nm blzke hada smietku v oku svojho brata a kodoradostne sa z toho tei...
Pstne obdobie dva prleitos urobi v mnohom prv krok k nprave. Je vea oblast, v ktorch sa nm treba usilova by lepm. Mono by bolo vhodn da tohtoronmu pstu socilny rozmer, venova ho pomoci blnym. Jednoducho zaa si viac vma, kto potrebuje moju pomoc, komu mem jeho ivot trochu uahi. Konkrtnymi inmi! A nejde tu len o financie. Mnohokrt sta vedie podeli sa, alebo v akej chvli sa rozhodn pre dobro toho druhho. Hovori mil slov, ponknu dobr radu, pochvli, vyzdvihn dobr vlastnosti a skutky a tie ma pochopenie. To potrebuje kad z ns, lebo cestou ivota urobme aj mnoho nemyselnch chb a dobre padne, ak sa njdu udia, ktor hadia na takto omyly s pochopenm. Vemi potrebn je vlieva uom ndej. Hundreme, saujeme sa, negatvne hadme na svet a ivot, ktor s pritom Bom darom. Nezapjajme sa do hromadnho ponosovania sa, ale naopak rozprvajme o budcnosti s ndejou. Tej ns u n Pn. Mono tm spsobme, e zasvieti slnko v naich pochmrnych vzahoch.
Tret pilier naej viery lska k blnemu je nron. Lebo pod pojmom blny sa mysl kad lovek, nielen t, ktor s mi mil. Ide pritom o sprevdzanie blneho na jeho vlastnej ceste, o znamen nielen pochopi, ale aj prija do srdca, e kad m in dary a schopnosti a tie in poslanie na tomto svete, ale pritom sme vetci nedokonal, a tak odkzan na Boie milosrdenstvo.
Pripomna si smutn udalos, v ktorej zahynuli nai slovensk sputnci, by malo by naou vlasteneckou povinnosou, ktor ctime v srdci. Vma si a s ctou prijma kadho loveka, ktorho nm Boh posiela do cesty, nech je nam celoivotnm silm.