Nov zaiatok kolskho roka?

Umeleck rezbr dokonuje plastiku Madony (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Medzi najmilie zitky mojich tohtoronch przdnin patr bezpochyby jlov nvteva prehliadky udovch remesiel v Kemarku, ktor sa niesla pod nzvom Eurpske udov remeslo. Pre mnohch mono neznme podujatie, no pre Kemaranov je tomu tak u od roku 1991.

Pravdupovediac, pred touto nvtevou som si predstavovala, e sa poprechdzam po nmest plnom stnkov, v ktorch sa bude predva tzv. udov tovar. No u samotn vstup do mesta dval tui, e tam pjde o viac ne len o jednoduch predaj a nkup.

Strcovia mesta v dobovch kostmoch dovolili vstpi do centra mesta cez vstupn brny samozrejme a po zaplaten vstupenky, teda mta. No a za nimi sa pred nami vynorila pestr panorma stnkov udovch remesiel: rezbri, zvonolejri, kovi, ipkri, vivkri, vrobcovia svieok i vekononch kraslc.... V kadom stnku ns milo privtali krojovan majstri toho svojho remesla. ako opsa, na kokch vrobkoch sa popsali moje oi, resp. kok ohmatali moje ruky. Ist vak je, e som tomuto aru neodolala a zakpila som si zopr drobnost. Mil bolo aj to, e kad stnok mal aj kasiku, do ktorej sme mohli prispieva deom v rmci akcie Hodina deom. A tak srdce kadho dobrho loveka nezavhalo a vdavok z nkupu astokrt poputoval na tento pekn el.

Sn najviac na ma zapsobil stnok, v ktorom veda otca rezbra sedel mal synak a tie osi vyrezval. Okom pokuoval na veda strulikajceho dedka. Akoby svojm pohadom chcel tento vnik ukza: Aha, dedko, aj ja to u ovldam. A dokonca nie s detskm, ale u s dospelckym, s ockovm hoblkom. Mil.

A tu mi prichodilo na um niekoko mylienok. A sce: ktorm smerom sa uber naa tradin cta k prci a pracovitosti.

Zaal sa nov kolsk rok. A op rodiia posielaj svoje ratolesti do koly. ia, oraz viac s jasne znejcou pripomienkou: A prines dobr znmky!

Je mi vemi to, e cel t dychtivos loveka po vedomostiach a zrunostiach sa zana zuova do meradla znmok a titulov. Zd sa mi, e to bolo kedysi zmysluplnejie. Aspo v tom bode, e rodiia posielali svoje deti do kl a k majstrom, aby sa nieomu nauili, alebo priuili. Aby sa vyuili remeslu alebo aby vytudovali. Dnes sa stva rozhodujcim kritriom - najastejie rodiov nosi domov vysvedenia s dobrmi znmkami alebo nejako sa u len pretlai k titulu. Smutn. No dsledky takchto poiadaviek badme neskr v prci takchto ud, resp. v kvalite ich prce. Vtedaj postup: ue → tovari → majster chc mnoh preskoi a zredukova len na toho kvzi-ikovnho majstra s dobrm zrobkom. Kvalita jeho prce je a na druhom mieste. A astokrt aj jeho dobr meno, ktor m by peaou jeho prce.

Kedysi mali deti v kole strach a vynten repekt pred Bohom, pred kazom, pred uiteom, pred rodimi ako i pred prcou. Je pravdou, e to nebolo celkom sprvne, lebo kde je lska, tam strach nem miesto. No ke padol ten nezmyseln totalitn reim, padol s nm i tento vyie uveden strach a vynten repekt. A je to dobr. No akalo sa, e prde t sprvna a prav nhrada prirodzen cta. No nprava myslenia a ctenia sa akosi nedostavila. Ba naopak.

cta nesie v sebe prvok obojstrannosti. Nielen cta det k rodiom, ale aj rodiov k deom. cta pacienta k lekrovi, ale zrove aj lekra k pacientovi. cta predavaa k zkaznkovi a tie zkaznka k predavaovi. cta radnka ku klientovi a samozrejme, klienta k radnkovi a pod. Tka sa to vetkch vzahov: nadriadenho a podriadenho, mua a eny, mladch a starch. Vzah vzjomnej cty. Lebo v prvom rade sme Boie stvorenia, udia, a tak lekri, radnci, remeselnci, rodiia... A preto si kad zasli ctu.

Vchovne psobi na deti, ktor k takejto cte neboli doma veden, je vemi ak. Prv prvo i povinnos vchovy maj rodiia. Uitelia len dotvraj ten kolorit psobenia na osobnostn rast iakov. No je vemi ak psobi na diea, ktor vypa z st nepekn slov a nem ani prirodzen ctu k uiteovi a to vo viacerch rovinch: ako k pedaggovi, ako k starej a nadriadenej osobe, prpadne k ene. astokrt uite pochop mnoh, ak na rodiovsk zdruenie prde rodi a uite zaije to ist (nespsobn) sprvanie len v podobe o niekoko rokov starej. Ukazuje sa, e niekedy by potrebovali skr rodiia prevchovu a a potom ich deti vchovu.

Potom niet divu, e adolescenti, ktor maj oskoro opusti brny koly, maj nzory, ktor zastavia dych aj sksenmu pedaggovi. Ve poste sami. o si pomyslte o tom, ke takmer dospel iak m nzor, e po skonen koly nenastpi do hocijakej prce, ale len do takej, kde sa vemi nenarob a bude ma nstupn plat aspo 15000! Namiesto toho, aby uvaoval v rovine chcel by som po vyuen to a to (vy)tvori. Mlad lovek, ktor ete neprispel svojou prcou k tvorbe hodnt pre spolon dobro spolonosti m u tak nroky. U od zaiatku chce len uva ovocie prce inch. Kam sa podela cta k prci?

Je plne jedno, kto m ak povolanie. Podstatn je, e kad, kto tvor i u materilne alebo duchovn hodnoty, si zasli ctu. On i jeho prca. Ak je samozrejme estn. Boh ns stvoril s rznymi danosami, schopnosami a talentom. A preto sa navzjom potrebujeme. Svojou prcou tvorme hodnoty a nimi si navzjom slime. Ak je to vzdialen od myslenia mnohch, hlavne mladej a strednej genercie so ivotnm mottom: zarba, obklopi sa materilnymi statkami a uva si. Aby mi bolo dobre.

Tak vemi sme zatlaili do zadia socilne ctenie. A ke niekedy sledujeme v televzii relcie, alebo tame v asopise o tom, ako sa poniektor dobroduhovia angauj v charite, na misich a ich prca nie je patrine ocenen, tak si mono od dojatia i poplaeme. Potom utrieme slzy a op si ijeme v tom svojom svete len a len pre seba, prpadne pre svoju rodinu. A pritom je to tak jednoduch. Kad me by misionrom. Na tom mieste, kde je. Svojou statonou prcou a modlitbou vytvrame hodnoty pre ns vetkch. Slovn spojenie staton prca sa stalo za posledn obdobie u takmer vrazom na smiech. No len a len statone a dobre vykonan prca m zmysel. T, pre ktorch je to samozrejm, mu toti spva bez toho, aby ich hrzlo svedomie.

Samozrejme druhou stranou mince je plca za dobre vykonan prcu. Nemm rada vraz, ktor sa u ns tak rchlo udomcnil a my sme si ho ahkovne osvojili. Je nm nlepka pre Slovkov, e sme lacn pracovn sila. Je to pre ma nechutn oznaenie. Vbec nie sme lacn. Lebo vetko, o je lacn, nem hodnotu. A naa prca hodnotu m, len je neadekvtne, slabo, podpriemerne, nedostatone ocenen. A za tento jav sa raz bud zodpoveda pred Bom sdom t, ktor o tom rozhoduj. Tto zodpovednos im vbec nezvidm.

Mil rodiia, bolo by fajn, keby ste posielali svoje deti do koly s vedomm, aby rozvjali tie ICH schopnosti a zrunosti a nie VAE predstavy o nich.

Mil uitelia, bolo by fajn, keby ste vo svojom nronom povolan neustvali a nenechali sa znechuti neustlym vysvetovanm a vtepovanm socilneho ctenia a vzjomnej cty.

Mil kazi, bolo by fajn, keby sa socilnej nuke Cirkvi venovala via pozornos. A to nielen teoreticky.

Lebo sa me sta, e o chvu nae sebectvo vyenie slovo solidarita nielen z naich slovnkov, ale i z naich sdc.

Na zaiatku som spomenula, e som pri vstupnej brne do mesta musela zaplati symbolick mto. Zaplatila som ho rada. Rada toti podporm akcie, ktor maj zmysel a ktor otvraj srdcia ud k hodnotnm tradcim nroda.

Priala by som si, aby tento nov kolsk rok nadobudol nov rozmer. Rozmer cty. Nech nm v tom Pn pomha.