Minitrantsk sub

Markuovsk minitranti skladaj slvnostn sub (Autor:  )
Autor:Jozef Skenk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Videl som a poul som hlas mnohch anjelov okolo trnu, bytosti a starcov. Boli ich... tisce tiscov a volali mohutnm hlasom: Hoden je Barnok, ktor bol zabit, prija moc, bohatstvo a mdros, silu, es, slvu a dobroreenie. (Zjv. 5, 11-12)

To je nebesk liturgia. Anjeli sa neprestajne klaaj Bohu a spievaj na jeho slvu a chvlu. To o v nebi konaj anjeli, vykonvaj v naich kostoloch minitranti. S teda viditenmi zstupcami anjelov. Ich sluba je preto vzneen a posvtn. Je to sluba Bohu i veriacemu udu, sluba, ktor rozmnouje Boie milosti. Vyznauje sa lskou, ochotou a asto i obetavosou. Pre dospievajcich chlapcov, ktor miluj Pna Jeia, je ndhernm darom. Mnoh prijmaj Boie pozvanie a s vekou radosou na odpovedaj.
Aby sa zdraznila hlbok vzneenos takhoto poslania a aby ju chlapci vnmali zodpovedne, ich prijatie do minitrantskej rodiny sa osobitne zdrazuje minitrantskm subom, ktor poas svtej ome pred celm cirkevnm spoloenstvom vloia do rk duchovnho otca. Takejto udalosti predchdza krtka prprava v spoluprci s duchovnmi otcami i starmi minitrantmi.
Od poslednho minitrantskho subu v Markuovciach u ubehlo pr rokov a odvtedy sa naa rodina viackrt rozrstla. Preto sa aj zaiatok tejto zimy niesol v znamen prprav na slvnostn zloenie subov. Pre kadho minitranta je takto udalos nezabudnutenm zitkom. Je akousi skkou odvahy zaviaza sa, e ich sprvanie poas liturgie, doma, v kole i vade kam prdu, bude prkladn.
Odvahu k takmuto zodpovednmu kroku nazbierali desiati chlapci z Markuoviec: Martin Vilkovsk, Marin Jnok, Adam Sendrej, Janko Pentk, Matej Pentk, Juraj Hamrk, Tom Farkaovsk s bratom Vlasom Farkaovskm, Jank Kapusta a Ivan Metrov.
Chva radosti nastala v sobotu 7.12.2002. Poas veernej svtej ome zloili chlapci sub do rk pna kaplna Budzka, no hlavne do rk Pna Jeia. Urobili tak s vekou radosou. Ve sa stali sluobnkmi oltra, minitrantmi v pravom slova zmysle.
I naalej sa vak vzdelvaj v liturgike a prehlbuj svoju lsku k Bohu a to najm na spolonch stretnutiach, obasnch portovch aktivitch i vletoch, ktor pomhaj i upevneniu nho spoloenstva, naej minitrantskej rodiny. Nai duchovn otcovia im v tom s vekou radosou pomhaj, za o im patr naa vaka. Vetci sa u teme, e na jar, po prvom svtom prijman, k nm op pribudn erstv sily a nae rady sa znova rozrast.