Slnieko septembra

 (Autor:  )
Autor:Dagmar Repask
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zhkan minulmi horcimi letnmi mesiacmi sme mali pocit, e toto leto sa s nami akosi pohrva. Slnieko sa nie vdy ukzalo vo svojej iarivej plnosti a my sme sa nestaili ani poriadne vyhria a u op osi-ktosi klope na dvere.

September. Je tu a s nm as ohlasovan zvonenm kolskho zvonca. o ns v om ak? Nie som naslovovzat odbornk, ani tatistik i analytik. Som len radov pedagg, ktorho kroky bud kadodenne smerova do intitcie zvanej KOLA. Dovote mi preto pr postrehov...

kolstvo a vzdelvac systm vbec m obrovsk mnostvo problmov. To vie kad. Ale nie kad vie, vid a rozumie. Laick verejnos a mnoho rodiov kritizuje uiteov, zvid przdniny i pracovn as. Preo ale stle kvalitn uitelia chbaj, ke je vetko tak skvel? Preo s koly prefeminizovan, vekovm priemerom star a zohna trebrs dobrho a kvalifikovanho uitea anglitiny je priam zzrak? Asi to tak skvel nebude. Perspektva mladho uitea je neradostn. Napriek tomu, e tudoval na V, v porovnan s inmi vysokokolskmi profesiami je jeho finann ohodnotenie priam alostn. Kadorone V opaj stovky, tisce skonench pedaggov, ale len miziv percento zakotv v kolstve. A nie je to len kvli peniazom...

Km (m) vetkm je dnen uite? Takmer vetkm: je vychovvateom svojich i cudzch det, asto supluje rodia, ktor si svoje diea doslova odklad do koly ako do schovne. Je radnkom: vypisuje, prepisuje, zapisuje, triedi, vypa... Je koordintorom rznych projektov, zastreuje sae, krky, vlety, kultrne programy, had peniaze, as, priestor, pochopenie. A ak mu zvi as, u, pripravuje sa na hodiny, opravuje testy, psomky, vyhodnocuje, porovnva. M by dokonale presn, vdny, mil, tolerantn, spravodliv, bezhonn...

Sksenos hovor, e aj t mlad, ktor to v kolstve sksili, mlokedy vydrali. Ve existuj lukratvnejie a menejpracn spsoby, ako na seba zarobi.

Poznm vea dobrch, priam skvelch uiteov, ktor napriek vetkmu 2.septembra stoja na kolskom dvore a oakvaj. Oakvaj zmeny (k lepiemu), nieo nov (kvalitnejie) a pozitvne. S imnni voi trpnym vtipom a ete stle patria k tm, ktor sa nehanbia za to, e uia.

Poznm i menej zdatnch a o si budeme nahovra, aj zlch uiteov. Ako v kadom povolan. Ale kody, ktor napcha ten, ktor by ui nemal, sa na rozdiel od mnohch povolan nedaj vysli. A hdam preto s stle tam. Sn vedia i tuia, e inde by o nich nestli. Ostvaj len genercie rodiov a det. Nahnevanch, ponench, s pocitom krivdy a nevypovedanej pravdy. Morlne kody nie s potaten, ale viditen.

A o nae deti? Aj uitelia s asto rodiia. Ak s? Prichdza genercia odchovan televziou, potaom a internetom. Vedia mnohokrt uniktne veci, doku kzli s potaom. Ale i s vzdelan, je na diskusiu. asto sa nechc ui, odmietaj by dobrmi i lepmi, sta im priemernos a podpriemernos.

Spomnam si na slov jednej kolegyne, ktor roky uila na uovskej kole a potom prela na stredn kolu s kvalitnm renom. A t o svojich tudentoch povedala: T prv toho menej vedeli, ale boli van za pozornos, za dobr znmku. Tto stredokolci s mdrej, ale surovej a asto bezcitn. Hadaj chodnky, ako oklama, poni i dokza, e ja som ten, ktor m naviac.

asto zabdaj najm t, ktor kvalitne analyzuj a hodnotia (hoci mnohokrt nestli za katedrou a nesledovalo ich 30 prov o), e kola nie s len tandardy, percentulna spenos a dokonal harmonizcia zpisu do triednej knihy s osnovami. Zabdaj, e Komenskho slov o kole ako dielni udskosti platia dnes dvojnsobne. By lovekom je vec prvorad, je dleitejia ako skvel maturitn vysvedenie. Vychova diea je to najaie povolanie rodia v zkej previazanosti s uiteom. Diea nemus vedie vetko, dleit je vedie, kde m o hada, kedy o prakticky vyui, vyjadri to, o cti a ako vnma realitu a nehanbi sa napsa svoj prv bostn list i iados do zamestnania. By odbornkom sce s istmi medzerami vo vzdelan, ktor je mon hravo doplni, ale by a osta lovekom. o teda prinesie nov kolsk rok? V zzraky neverm, ale v zdrav udsk rozum a sudok no. Verm, mil rodiia, ven kolegovia i ostatn itatelia, e t, ktor prijmaj zkony a rozhoduj, bud rozhodova mdro a sprvne. e pochopia, (e pochopme), e bez vzdelanch a mdrych ud to nejde. S nimi nemono manipulova, zneuva, poniova, ale vytvra to, o chceme vetci hoci s drobnmi odlinosami: i pokojn a astn ivot v socilne a hospodrsky vyspelej krajine.