Manželstvo v Katolíckej cirkvi

Cirkevné zákony

Uzatvorenie manželstva (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!


Vznik manželstvaAby vznikol medzi mužom a ženou platný manželský zväzok, sú povinní splniť tri podmienky:
1/ aby nebola medzi nimi žiadna manželská prekážka, ktorá by ich robila nespôsobilými pre uzavretie manželstva;
2/ aby si navzájom vymenili medzi sebou manželský súhlas;
3/ aby si manželský súhlas vymenili tzv. kánonickou formou, to jest spôsobom, ktorý je stanovený cirkevným zákonom.

V skutočnosti je to trochu zložitejšie, ale v tomto článku podávame vznik manželstva z pohľadu Katolíckej cirkvi zjednodušene. Presný výklad majú poznať duchovní pastieri, aby vedeli veriacim dobre poradiť a pomôcť aj v zložitých životných prípadoch. Pre veriacich však postačí podať túto náuku v určitom základnom náčrte.

Manželské prekážky

Prvou skupinou podmienok, ktoré sme spomínali v súvislosti so vznikom manželstva, sú manželské prekážky. Sú to cirkevným zákonom definované životné situácie medzi snúbencami, ktoré robia snúbencov nespôsobilými pre uzavretie manželstva. To prakticky znamená, že ak snúbenci uzatvárajú manželstvo v takej životnej situácii, ktorú cirkevné právo definuje ako manželskú prekážku medzi nimi, uzatvárajú manželstvo neplatne. Inými slovami: nevzniká medzi nimi nijaké manželstvo!
Takýchto životných situácii snúbencov, ktoré cirkevné právo definuje ako manželské prekážky, je spolu 12 (u Gréckokatolíkov 13). V nasledujúcich číslach nášho časopisu sa budeme manželskými prekážkami zaoberať podrobnejšie, aby sme ich poznali a vedeli rozoznávať.

Manželské ohlášky

Na tomto mieste však považujem za potrebné dodať, že existencia životných situácií snúbencov, ktoré cirkevné právo definuje ako manželské prekážky, sa zisťuje manželskými ohláškami. Aj o manželských ohláškach existujú cirkevné predpisy, o ktorých si napíšeme taktiež z niektorom z budúcich čísiel nášho časopisu.

Neodporúčané manželstvá

Existujú životné situácie medzi snúbencami, ktoré Cirkev nedefinuje ako manželské prekážky, ale ako neodporúčané manželstvá. Ide o životné situácie medzi snúbencami, z ktorých sa Cirkev z určitých dôvodov „neteší“ a preto manželstvo medzi nimi neodporúča. Spomínané dôvody, z ktorých sa Cirkev „neteší“, to sú práve tie životné situácie medzi snúbencami a zase spomínané „neodporúčanie“ prejavuje sa tým spôsobom, že Cirkev robí snúbencom určité zákonom presne určené ťažkosti pri uzatváraní takéhoto manželstva. Nimi chce Cirkev poukázať a upozorniť snúbencov, že sa nachádzajú v životnej situácii, ktorá nie je priaznivá preto, aby medzi nimi vzniklo manželstvo, resp. môže veľmi nepriaznivo vplývať alebo aj ohrozovať ich manželský vzťah, ak by došlo k uzavretiu manželstva.
Ťažkosti, ktoré Cirkev robí snúbencom v takýchto situáciách, možno rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria pastoračné a do druhej právnické. Ako pastoračné ťažkosti môžeme označiť napr. pohovory, v ktorých duchovní pastieri majú povinnosť poukázať snúbencom na možné „riziká“, ktoré vyplývajú z ich životných situácií, prípadne im môžu aj slušnou formou navrhnúť, aby si svoje rozhodnutie vstúpiť do manželstva ešte dôkladnejšie premysleli a zvážili. Avšak diakoni a kňazi nemajú právo oddialiť vznik manželstva, ak sa snúbenci napriek upozorneniam pre manželstvo rozhodnú. Ak duchovní pastieri vyčerpajú pastoračné „ťažkosti“ a ukážu sa ako neúčinné, nutne zo zákona musia nasledovať právne ťažkosti. Vlastne ide o jednu ťažkosť: duchovný pastier je povinný napísať na miestny biskupský úrad a požiadať o povolenie, aby mohol v mene Cirkvi asistovať pri vzniku takéhoto manželstva, pričom je povinný uviesť dôvody, pre ktoré snúbenci nástoja na uzavretí manželstva. Biskupský úrad veci náležite zváži a rozhodne. Rozhodnúť môže dvojako: uzavretie manželstva povolí alebo ho oddiali. Biskupský úrad, presnejšie miestny ordinár, môže z vážnych dôvodov manželstvo oddialiť.
Preto takým životným situáciám snúbencov, v ktorých im Cirkev neodporúča manželstvo, hovoríme aj manželstvá, ktorých uzavretie je viazané povolením (licenciou) miestneho ordinára. Takýchto životných situácií cirkevné právo pozná 10. Podrobnejšie sa nimi budeme zaoberať v niektorom z nasledujúcich čísiel nášho časopisu.