Apoštol Pavol

Sv. Pavol (Autor: archív redakcie)
Autor:František Trstenský
Pridané: 2006-10-02 08:50:11
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Je potrebné úprimne priznať, že informácií o Pavlovom živote od jeho narodenia až po obrátenie je v prameňoch, ktoré sme vymenovali, skutočne málo. Je to pochopiteľné. V centre pozornosti prvej Cirkvi bola predovšetkým Pavlova apoštolská činnosť. Aj samotný Pavol podáva autobiografické údaje len na druhom mieste. Centrálnu úlohu zohráva Evanjelium, ktoré hlása. To však neznamená, že nič nenachádzame.

Miesto narodenia
V Sk 22,3 Pavol pred tribunálom v Jeruzaleme hovorí o sebe tieto slová: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovávaný som bol v tomto meste.“ V Sk 21,39 Pavol uvádza: „Ja som Žid z cilícijského Tarzu, občan nie neznámeho mesta.“ Tak dostávame základné označenie, pod ktorým apoštol národov vošiel do dejín „Pavol z Tarzu.“
Sám Pavol teda o sebe hovorí, že sa narodil v Tarze v Cilícii. Máme však aj svedectvo sv. Hieronyma, ktorý najskôr vo svojom komentári na List Filemonovi a neskôr vo svojom diele De viris illustribus veci komplikuje, keď píše: „Paulus apostolus, qui ante Saulus, extra numerum duodecim apostolorum de tribu Benjamin et oppido Judae Giscalis fuit, quo a Romanis capto cum parentibus suis Tarsum Ciliciae commigravit.“
Podľa tejto správy sa Pavol narodil v Giscale. Giscala je mesto, ktoré sa nachádza v Galilei. Dnes sa exegéti domnievajú, že Pavol sa narodil už v Tarze, ale jeho rodičia mohli pochádzať z tohoto galilejského mesta. Dôvodom, pre ktorý sa Pavlovi rodičia presťahovali do Tarzu, mohla byť zlá ekonomická situácia.
Tarzus bolo prvým miestom, ktoré malo vplyv na budúceho Kristovho učeníka a jeho formáciu. Pavol uvádza, že Tarzus bolo „nie neznáme mesto“ (Sk 21,39). Toto mesto je približne 4000 rokov staré. Od čias Hittitov bolo hlavným mes­tom Cilície. V 9. stor pred Kr. prešlo pod správu Asýrie a okolo r. 400 pred Kr. pod Peržanov. V r. 333 pred Kr. bola Cilícia dobytá Alexandrom Veľkým a bolo silno helenizované. Okolo r. 47 pred Kr. Tarzus pripadol Rimanom. Za čias Pavla celá oblasť bola zjednotená do jednej provincie Sýria - Cilícia (porov. Gal 1,21). Bolo to prístavné mesto, kde sa stretávali ľudia, obchod a kultúra. V meste vládol náboženský synkretizmus. Asýrske, perzské a najmä grécke prvky vstupovali do náboženských prejavov. Židia, ktorí žili v diaspóre, mali svoju synagógu, ale zároveň žili v helénskom svete, poznali grécky jazyk, obchod, kultúru atď.
Formácia Pavla sa rozvíjala predovšetkým po náboženskej stránke. Od detstva sa zoznamoval s Bibliou. V diaspóre Židia používali jej grécky preklad známy pod menom Septuaginta. V synagóge sa čítali posvätné texty v hebrejskom a aramejskom jazyku. Takže Pavol dostal vzdelanie aj v týchto jazykoch.
Okrem tejto intelektuálnej formácie dostal Pavol od svojich rodičov remeslo, ako to bolo zvykom u Židov. Židovské príslovie hovorí: „Každý muž je povinný vyučiť syna remeslu. Kto nevyučí syna remeslu, naučí ho, aby sa stal zlodejom.“ Pavlovým remeslom bolo vyrábať stany (porov. Sk 18,3). Toto remeslo bolo v Cilícii, odkiaľ Pavol pochádzal, veľmi rozšírené a aj pre samotného Pavla bolo veľmi dôležité, lebo mu poskytovalo slobodu a nezávislosť.

Dátum narodenia
Nepoznáme presný dátum Pavlovho narodenia a je nemožné presne ho určiť. Preto sme odkázaní na isté hypotézy, ktoré vychádzajú z Flm 9 a Sk 7,58. V Flm 9 Pavol o sebe píše: „…radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša.“ Keďže Pavol sa v liste nazýva „starec“, predpokladáme, že ho napísal niekedy pred svojou smrťou, pravdepodobne už v Ríme niekedy v období rokov 61-63 po Kr. V Sk 7,58 je opísané kameňovanie svätého Štefana a na adresu Pavla sa uvádza: „Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.“
Podľa Hipokrata je staroba šiestym zo siedmich období človeka. Naznačuje plnú zrelosť a je v 49-56 rokoch života. V Sk 7,58 je Pavol nazvaný „mladý muž“, čo zodpovedá obdobiu medzi dvadsiatym prvým a dvadsiatym druhým rokom života. Ak Pavol napísal list Filemonovi v Ríme, v ktorom sám seba označuje výrazom „starec“, bolo to niekedy v rokoch 61-63 po Kr. Pri kameňovaní Štefana je označený ako „mladý muž“. Podľa toho by sa Pavol narodil niekedy okolo roku 5-10 po Kr.

Pavlovo meno
V Flp 3,5 čítame: „Na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhonne.“ (podobne Sk 23,6 a 26,5). Pavol pri obriezke prijal meno Šaul odvodené z hebrejského slovesa šaal - žiadať, jeho pogréčtené meno bolo Saulos. Podľa vtedajšieho bežného zvyku Židov v diaspóre, Šaul dostal aj rímske meno Paulus. Iba pod týmto menom sa apoštol predstavuje vo svojich listoch. Skutky apoštolov zachovali obidve jeho mená – Šavol aj Pavol. Až po Sk 13,9 je apoštol nazývaný výlučne Šavol a to jednak v jeho hebrejskej forme Šaul, ako aj v pogréčtenej forme. V Sk 13,9 sa to náhle mení „Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol…“ Na tomto mieste Skutky apoštolov čitateľa informujú, že Šavol má aj svoje druhé meno. Ako vysvetliť tento fakt?
Podľa niektorých si Pavol zmenil meno z úcty ku prokonzulovi Sergiovi Pavlovi na Cypre počas prvej misionárskej cesty. Tento názor je dnes menej prijímaný. Podľa Origena, kým Pavol plnil úlohy medzi vlastným ľudom, mal meno Šavol, pretože bolo blízke jeho súkmeňovcom, ale keď sa obracal ku Grékom, používal meno Pavol.
Ďalšia hypotéza hovorí, že nemohol byť niekto rímskym občanom bez toho, aby nemal rímske meno.
Snáď môžeme povedať, že autor Skutkov v 13,9 označuje apoštola menom Šavol s úmyslom predstaviť ho ako dokonalého Žida. Keď sa však stáva misionárom pohanov, autorovi sa zdá vhodnejšie používať pogréčtenú latinskú formu Paulus.

Pavol v Jeruzaleme
Určite najväčšou skúsenosťou v živote mladého Pavla bola výchova pri nohách Gamaliela v Jeruzaleme. Je to ten Gamaliel, o ktorom sa v Sk 5, 34 dozvedáme: „Tu vstal vo veľrade istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud..“ Gamaliel žil na konci 1.stor pred Kr. a v prvej polovici 1.stor. po Kr. Správu, že Pavol vyštudoval pri Gamalielovi, nám podávajú iba Skutky apoštolov v 23, 3: „Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes.“ Pavol bol vychovávaný ako farizej a aj ku štúdiu pristupoval podľa princípov farizejskej školy. Saduceji ohraničovali Tóru len na napísané slovo, ktoré Boh odovzdal na Sinaji. Farizeji vyznávali, že Boh cez Mojžiša dal Izraelu Tóru písomnú a ústnu. Písomná obsahovala 613 predpisov, ale ústna obsahovala viac. Písomná bola daná raz navždy, ústna bola odovzdávaná stáročia cez tradíciu. Písomná Tóra bola samozrejme dôležitejšia, ale mohla sa pochopiť len vo svetle ústnej Tóry. Ak predpokladáme, ako sme povedali, že Pavol sa narodil niekedy okolo r. 5-10 po Kr. a že nejaký čas strávil v Tarze, tak v Jeruzaleme v rabínskej škole mohol byť 4-5 rokov. Takým spôsobom sa dostaneme do obdobia rokov 24-30 po Kr, keď Pavol bol na „štúdiách“ pri Gamalielovi v Jeruzaleme.
Pavlov čas strávený v Jeruzaleme priviedol niektorých exegétov k otázke, či sa Pavol stretol s pozemským Ježišom. Je pravdepodobné, že Pavol opustil Jeruzalem ešte pred začiatkom Ježišovej verejnej činnosti. Keď Pavol hovorí v 1Kor 9,1 a 15,8, že videl Pána, myslí tým videnie pri Damasku v okamihu svojho obrátenia, ale nie na stretnutie s pozemským Ježišom. Na žiadnom mieste Pavol nespomína stretnutie s pozemským Ježišom a len ťažko môžeme predpokladať, že by Pavol takú dôležitú udalosť neuviedol.
Diskusia prebieha aj v otázke, či bol Pavol ženatý. Podľa židovského zvyku sa mal židovský muž okolo 18.-20. roku života oženiť. Preto sú autori, ktorí hovoria, že Pavol bol ženatý. Odvolávajú sa na text v 1Kor 9,5, v ktorom Pavol hovorí: „Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?!“ Proti tejto mienke stoja názory cirkevných otcov, ktorí považujú Pavla za neženatého a túto mienku potvrdzuje aj sám Pavol opäť v Prvom liste Korinťanom: „Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja.“ (1Kor 7,8). Sú aj úvahy, že Pavol sa oddelil od svojej ženy alebo že bol vdovec.
V krátkosti sme predstavili niektoré hlavné etapy z Pavlovho života v období ešte pred jeho obrátením. Čo sa dialo s Pavlom od jeho odchodu z Jeruzalema až po jeho obrátenie v Damasku, Sväté písmo neuvádza. Je lepšie, aby to zostalo pre nás tajomstvom, než by sme sa mali uchýliť k prehnaným konštrukciám často vzdialeným od reality.