PO ROKOCH ZNOVA DOMA

Pohrebné obrady (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

22. februára 1911 sa narodil v domčeku pri známych Dardanelách v Markušovciach. Po mnohoročnom putovaní svetom „zakotvil“ v Štokholme vo Švédsku, aby sa odtiaľ v požehnanom veku 93 rokov vrátil opäť do Markušoviec. Zomrel na tom istom mieste ako sa narodil: v domčeku pri Dardanelách v Markušovciach 16. júna 2004 s túžbou byť pochovaný pri svojich predkoch. Jeho túžba sa naplnila. Gróf Pál Máriássy.

Túžba

Túžbou grófa Pála Máriássyho bolo byť pochovaný na nádvorí markušovského farského kostola sv. Michala Archanjela. Tu sa nachádzajú hroby jeho predkov. Päť krýpt sa nachádza v kostole pod podlahou (štyri v strednej lodi a jedna v južnej kaplnke). Na východnej strane pri múre kostola sa nachádzajú ďalšie náhrobné kamene, ktoré nasvedčujú, že aj tam sa nachádzajú krypty. Napokon veľká krypta sa nachádza na južnej strane kostola pod pohrebnou kaplnkou rodiny Máriássych a vedľa nej sa nachádzajú tri náhrobné kamene. Pani Heidi Máriássyová, pôvodom Nemka, za miesto jeho odpočinku vybrala práve miesto pri spomínaných troch náhrobných kameňoch na južnej strane nádvoria. Predpokladal som, že tam nie je krypta, ale že telá zosnulých boli uložené v zemi. Mýlil som sa. Pri kopaní hrobu vedľa jedného z náhrobných kameňov sme narazili na tehlovú stenu, čo je neklamným znakom, že išlo o stenu krypty. Tehlovú stenu sme nechali nedotknutú. Nech zosnulí odpočívajú v pokoji. Pri kopaní hrobu sme narazili na kamenný masív návršia, na ktorom stojí markušovský farský kostol. Hrob bol pripravený. Tentoraz podľa jeho želania nejde o kryptu, ale o bežný hrob, v ktorom bude rakva zasypaná zemou.

Prípravy na pohreb

Keďže išlo o pohreb cudzieho štátneho príslušníka na Slovensku a na nádvorí markušovského kostola mimo cintorína, bolo potrebné vybaviť v urgentnom čase viaceré úradné náležitosti. Obecný úrad v Markušovciach vybavil veci po stránke občianskej a Farský úrad po stránke cirkevnej. Veľkú ústretovosť a pochopenie prejavil spišský diecézny biskup prof. František Tondra, ktorý povolil vykonať pohrebné obrady a pochovať zosnulého na nádvorí kostola.

Pohrebné obrady

Pohrebné obrady grófa Pála Máriássyho sa začali v pondelok 21. júna 2004 o 14,00 hodine v markušovskom kostole. Pred obradmi rakvu zo zosnulým preniesli z domu smútku do kostola. V patronátnej lavici rodiny Máriássych pri hlavnom oltári zaujali miesto najbližší príbuzní: pani Heidi Máriássyová (manželka zosnulého) a Ing. Peter Máriássy s manželkou. V prvej lavici vedľa rakvy zaujali miesto pán Ján Máriássy s manželkou a pani Eva Betušová, rod. Máriássyová. Obradov sa zúčastnili predstavitelia Spišského múzea, pracovníci markušovského kaštieľa a Dardanel a hojný počet veriacich z Markušoviec i okolia. Prítomní boli aj zástupcovia Tlačovej agentúry SR a redaktori niektorých médií.

Presne o 14,00 hodine Mgr. Monika Hodnická priblížila v krátkosti životné osudy zosnulého najprv v slovenčine a potom v nemeckom jazyku. Po jej príhovore zazneli nádherné klavírne tóny smútočného pochodu od Chopina, ktorý bol obľúbeným skladateľom zosnulého. Pohrebným obradom predsedal prof. Ján Duda. Prítomní boli aj ďalší kňazi: Dr. Vladimír Fajkus, Mgr. Matej Ovčiarik, OFM a Mgr. Peter Zimmermann. Pohrebné obrady sa konali podľa želania pani Heidi v slovenčine, aby im rozumelo čo najviac prítomných ľudí. Iba prvé čítanie z Písma svätého zaznelo v nemčine a podobne aj „zusamenfassung“ kázne. Aj organ zaznel, okrem obvyklých spevov, v nádhernej melódií Bachových skladieb v podaní mladého 17-ročného ambiciózneho gymnazistu Jožka Súkeníka z Markušoviec. Smútočné nábožné spevy pána organistu Jozefa Kamenického zazneli pri hrobe na nádvorí kostola. Bolo zvláštnym želaním pani Heidi, aby zosnulého grófa spúšťali do hrobu Markušovčania a nie pracovníci pohrebnej služby. V nádhernom súzvuku na rozlúčku zosnulému zazneli aj zvony na veži kostola: poltonový historický zvon Urban uliaty v Chomutove krátko po roku 1800 (dar rodiny Máriássych), 320 kilový Ján Vojtaššák uliaty v dielni Márie Dytrychovej v roku 2003 a 150 kilový Michal uliaty v roku 1991 taktiež v dielni pani Márie Dytrychovej.

Smútočné „agapé“

Po pohrebe sa najbližší príbuzní a všetci zainteresovaní presunuli do priestorov letohrádku Dardanely, kde prítomných privítala Dr. Bernadeta Kiczková. Aj pani Heidi sa osobne poďakovala všetkým za prejavy sústrasti a vyjadrila spokojnosť s tým, s akou úctou a pozornosťou bol zosnulý pochovaný tu v Markušovciach. Prítomní sa mohli porozprávať, pospomínať si a vypiť si pritom šálku kávy. Bola to atmosféra naplnená bázňou z pohrebných obradov, ale aj atmosféra slušnosti, porozumenia a pozornosti človeka k človeku.

Hrob zosnulého

Kto v súčasností navštívi hrob grófa Pála Máriássyho na nádvorí markušovského kostola nájde tam už iba jednoduchý náhrobný kameň. Nápis na kameni je dielom pani Heidi Máriássyovej. Rozdelený je na dve časti. V hornej časti dominuje vyrytý kríž a pod ním meno PÁL MÁRIÁSSY s prídomkom DE MARKUS – ET BATIZFALVA (rozumej: markušovský a batizovský). Hviezdičkou je označený dátum narodenia: 22.II.1911 MARKUSFALVA. Potom v ďalšom riadku je napísané: PO 62 ROKOCH VO ŠVÉDSKU + (pod krížikom rozumej: zomrel) 16.VI.2004 MARKUŠOVCE. Spodná časť kameňa je venovaná pani Heidi, ktorá chce byť pochovaná taktiež v Markušovciach: HEIDI BERCKEMEYER a hviezdičkou je označený dátum jej narodenia: 26.IV.1933 SWERIN (v Nemecku). Celkom v spodnej časti kameňa sa nachádza slovenský nápis tohto znenia: SOBÁŠ 9.IX.1965 KALASEN, ŠVÉDSKO. Náhrobný kameň je 214 cm dlhý, 108 cm široký, 16 cm hrubý a váži viac ako 1 tonu a 300 kg. Do Markušoviec bol dopravený z Talianska.

Krátko po pohrebe bol hrob ozdobený jednoduchým dreveným krížom s nápisom PÁL MÁRIÁSSY s dátumom narodenia a dátumom smrti. Hrob zdobili aj viaceré vence a kytice. Najkrajší veniec bol od Heidi s nápisom: HEIDI´S FAMILIE RUH DICH IN DEINER HEIMAT AUS.