Titulov doba

Tma vzdelvanie oami tudentov

Autor:Marta Grekov
Pridan: 2008-07-06 22:37:50
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Myslm si, e vzdelanie a vzdelvanie patr neoddelitene k loveku a jeho podstate. No dnen titulov doba nti ud zohna si akkovek titul, aby sa potom mohli zamestna v nejakej niekedy plne odlinej prci alebo aby zamestnanie nestratili. Tituly preto strcaj na svojej vnosti.