Návšteva Svätej Zeme

Pohľad na Jeruzalem z Olivovej hory (Autor: archív redakcie)
Autor:Marta Kamenická
Pridané: 2007-07-11 15:41:41
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Už dlhší čas som sa zamýšľala nad tým, čo pre mňa znamená Svätá Zem. Zem – krajina ako každá iná. Zem úrodná, neúrodná. Akosi som sa upriamila na slovo Zem. A pritom som zabudla na slovo Svätá a že v tejto krajine vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, že je zasľúbenou zemou našich praotcov Abrahama, Izáka, Jakuba, Mojžiša, že na tejto zemi sa narodil Ježiš Kristus a pre nás kresťanov je to zem svätá.


Chcem sa podeliť so zážitkami a miestami, ktoré som prežila na tomto svätom mieste. V pôstnom období, keď sme všetci kresťania prežívali utrpenia Pána Ježiša Krista, byť na týchto svätých miestach, kde sa Pán Ježiš narodil, žil, trpel a umrel za mňa i za Teba, je niečo úžasné. Dotýkať sa rukou histórie a prežívať srdcom a vierou, že stojím na najsposvätnejšom mieste kresťanov – Chrámu svätého hrobu, je to zážitok na celý život.
Pútnici sme boli z celého Slovenska, ba aj z Moravy. Bolo nás 110, z toho dvaja kňazi a jeden sprievodca cestovnej kancelárie. Program bol náročný, nakoľko trval 6 dní aj s cestou. Navštívili sme mnohé pamiatky a pokúsim vám ich priblížiť.

Bazilika Zvestovania Pána – Nazaret
Ako prvé sme navštívili Baziliku Zvestovania Pána. Na tomto mieste oslovil anjel Gabriel Pannu Máriu, že je vôľou Boha, aby dala časný život Božiemu Synovi. Odpoveď bola: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38). Kostol Zvestovania bol vlastne dom Márie. Pred vchodom do chrámu sú na stenách vymaľované obrazy svätých a na jednom z nich aj Sedembolestná Panna Mária Slovenska

Kostol sv. Jozefa – Nazaret
V blízkosti Baziliky Zvestovania je Kostol svätého Jozefa. V spodnej časti chrámu je jaskyňa a v nej dom alebo tesárska dielňa sv. Jozefa. Ak ste v jaskyni, máte dojem, že sa nachádzate v antickej nazaretskej usadlosti prvého storočia a podľa blízkosti terajších chrámov je známe, že Panna Mária a sv. Jozef nebývali od seba ďaleko.

Ain Karem – Bazilika Navštívenia Panny Márie
Na tomto mieste sa odohralo stretutie Panny Márie a Alžbety. Obe sväté ženy vyjadrujú radosť stať sa matkou. V chráme Navštívenia sa pekne vynímajú maľby s výjavom ich stretnutia.

Ain Karem – Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Bol viackrát zbúraný, prestavaný. V chráme dole sa nachádza jaskyňa, v nej je oltár, pod ktorým je označenie, že tu sa narodil Pánov predchodca Ján Krstiteľ. Taktiež na stenách nádvoria sú pripevnené modlitby Zachariáša. Začínajú slovom Benedictus... čo znamená Nech je zvelebený Pán Boh. Tento hymus je v slovenčine.

Betlehem – Bazilika Narodenia Pána
Jaskyňa narodenia Pána – čierna od horiacich sviečok. Pod mramorovou doskou oltára je nápis „Tu sa z Panny Márie narodil Ježiš Kristus. Oproti oltára je miesto jasličiek. A nad jaskyňou sa týči mohutná stavba Baziliky Narodenia Pána. Tá je zároveň aj srdcom mesta Betlehem. Prežila svoje pády i rozkvet a až do dnešných čias sa o ňu vedú spory.

Betlehem – Kostol sv.Kataríny
Je to už nový moderný kostol a pod ním sa schodmi schádza k jaskyniam. Sú to Jaskyne sv.Jozefa, sv. Hieronýma a Jaskyňa sv.neviniatok, ktoré dal v Betleheme zabiť Herodes. Ďalšími zastaveniami boli jaskyne Pole pastierov a Jaskyňa mlieka.
Pole pastierov je miesto, kde pastierik prijal anjelovo posolstvo o narodení Ježiša Krista. Jaskyňa mlieka je navštevovaná najviac. Stala sa cieľom pútí matiek, ktoré tu prosia Pannu Máriu o dar dieťaťa alebo o dar mlieka pre ne. Na tieto miesta chodia nielen kresťania, ale aj moslimovia a vyprosujú požehnanie pre svoje rodiny. Tradícia hovorí, že na tomto mieste sa schovala Panna Mária pri úteku do Egypta (Mt 2,13-15). A zatiľ čo dojčila dieťa v jaskyni, spadla jej kvapka mlieka na skalu a jaskyňa úplne zbelela a taká je i dodnes.

Jeruzalem
Krásne mesto – nové mesto sa prelína s históriou. Návšteva Jeruzalema a okolia trvala 2 dni. Mesto má veľa pamiatok, zároveň je tu veľa turistov, dlhšie čakanie na vstupy do chrámov. Mesto a dejiny Jeruzalema boli a sú bohaté na udalosti od začiatku až podnes. V jeruzalemskom chráme Panna Mária obetuje svoje dieťa Ježiša. Tu sa stratil Ježiš rodičom, ktorí pravidelne raz za rok navštevovali Jeruzalemský chrám, z miesta bydliska Nazaret a mnohé iné udalosti.

Údolie Cédron
Potom Cédron oddeľuje Olivovú horu od hradieb Jeruzalema. Po celom údolí a stráňach sú cintoríny. Na tomto mieste sa pochovávalo aj pred Kristom. Sú tu hroby kresťanov, moslimov aj židov, ale oddelene. Odtiaľ je blízko na horu Sion.

Olivová hora – Getsemani
Na tejto trase sme navštívili kostol Pater noster cez iný kostol Dominus flevit až do Getsemanskej záhrady. V jej blízkosti je Bazilika agónie, Jaskyňa zatknutia a Kostol hrobu Panny Márie. Každý z týchto kostolov nesie Ježišovu prítomnosť. Kostol Dominus flevit má pripomínať chvíle, keď sa tu zastavil Pán a svojím učeníkom predpovedal skazu Jeruzalema a pritom zaplakal. Jaskyňa zatknutia – tu došlo k Judášovej zrade. Bazilika agónie – Chrám národov, v ktorom maľby znázorňujú Pána Ježiša zápasiaceho so smrteľnou úzkosťou a anjela, ktorý ho potešuje. V blízkosti Baziliky sa nachádza sad Getsemanskej záhrady, kde sa modlil Pán Ježiš a tu je zachovaných aj osem olív z tohto obdobia.

Kana galilejská

Je to mestečko z Nazareta do Tiberias. Podľa evanjelistu Jána je miestom prvého zázraku, kde ako hosť na svadbe na príhovor svojej matky Mária premenil vodu na víno. V chráme si tu manželia obnovili manželské sľuby.

Hora Blahoslavenstiev
Pán Ježiš tu učil svojich učeníkov. Je pekným miestom na rozjímanie a na dosah ruky je aj Genezaretské jazero, ktoré oplýva aj teraz množstvom rýb a slúži na obživu okolitému obyvateľstvu. Na týchto brehoch jazera sa odohralo viacero udalostí z verejného účinkovania Ježiša Krista.

Kafarnaum

Miesto, kde dlho pôsobil Ježiš Kristus. V tomto meste vykonal viacero zázrakov. Uzdravil Petrovu svokru, vzkriesil Jairovu dcéru a uzdravil mnohých chorých. To mesto bolo zároveń aj bydliskom apoštola Petra a Ondreja, ktoré sa sem priženili. Na tomto mieste si získal Ježiš apoštola Petra. A vďaka zázraku, ktorý urobil Pán Ježiš, Peter vylovil plnú sieť rýb a vtedy Peter uveril v mesiášske poslanie Pána.

Jordán

Celé povodie rieky Jordán od jazera až po Mŕtve more tvorí hraničné pásmo. Boli sme pri rieke Jordán, ale nie na tom mieste, kde bol Pán Ježiš pokrstený. Pri výstupkoch rieky sme si pripomenuli Ježišov krst a všetci si obnovili krstné sľuby.

Tabgha – Kostol primátu sv. Petra
Kostol stojí na mieste, kde sa Pán Ježiš tretíkrát zjavil apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní. Po neúspešnom rybolove a po poznaní, že na brehu je Pán, sa znovu vydávajú na lov. Časť kameňa, na ktorej sedel Pán Ježiš, je tu až dodnes. Tu Pán koná zázurak a udalosti rozmnoženia chleba a rýb sú zaznamenané aj vo Svätom Písme. V chráme rozmnoženia chleba a rýb je mozaika zo 6. storočia, ktorá znázorňuje košík s piatimi chlebmi a dvoma rybami

Trasa Via dolorosa – Bazilika sv. Hrobu

Táto ostatná cesta je posledná cesta Pána Ježiša od miesta obžaloby – odsúdenia až po miesto ukrižovania. Je cestou utrpenia, a preto ju voláme Krížová cesta. Prvé dve stanice sú v pevnosti ... , ďalších sedem je po kaplnkách rušných ulíc mesta a 5 staníc utrpenia je v Bazilike sv. Hrobu. Chrám je postavený nad miestom popravy a hrobu Pána Ježiša. Kresťania ho považujú za najsvätejšie miesto na zemi, lebo tu bolo dovŕšené poslanie a dielo Ježiša Krista. Na vrchole Kalvárie pod oltárom je sprístupnený kameň, kde stál Kristov kríž.

Večeradlo
Pre kresťanov veľmi dôležité. V ňom Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu, sviatosť kňazstva a sviatosť zmierenia. Tu sa modlil, umýval učeníkom nohy , tu sa zjavil po svojom zmŕtvychvstaní, tu si vyvolili apoštoli Mateja namiesto Judáša. Pre nás kresťanov je jedným z najdôležitejších miest v celej Svätej zemi. Tu sa odohrali udalosti zrodu Cirkvi a duchovného života. Dnes je to miesto sprístupnené len na prehliadku. Nekonajú sa tu sväté omše, tie sa konajú vo vedľajšom kostole s názvom Malé večeradlo.

Múr nárekov
Ak ste vo Svätej zemi, nenecháte si ujsť príležitosť navštíviť Múr nárekov, prejsť popod hradby Jeruzalema k Múru nárekov a odtiaľ sa židovskou časťou dostanete do starého Jeruzalema a cez Dávidovu bránu k Večeradlu a Kostolu Usnutia Panny Márie. Pre židov je to najsvätejšie miesto, tu sa schádzajú k modlitbám, tu oplakávajú zničenie slávneho Jeruzalemského chrámu. Tu sa denne 24 hodín modlia a očakávajú príchod Mesiáša.


Mŕtve more
Tu sme mali trojhodinový oddych. Odvážlivci si vyskúšali aj silu slanej vody. Tu sme si pripomenuli ľud Sodomy a Gomory, lebo tu stáli mestá zničené ohňom a sírou. Taktiež na týchto miestach sa Lótova žena premenila na stĺp. Z Jeruzalema k Mŕtvemu moru sme prechádzali púštou, v ktorej ešte dnes žijú beduíni.

Môžem povedať, že to boli krásne prežité dni, hoci veľmi náročné na chodenie, ale bohaté na zážitky. Na ceste po stopách Pána Ježiša je potrebná viera, lebo bez nej je človek stratený. Okrem toho, že sme denne navštevovali pamiatky, denne sme mali svätú omšu s našimi kňazmi. Prvý deň bola svätá omša ticha bez spevu iba slovom. A ďalšie dni sa naše srdcia otvorili a stali sme sa jednou rodinou. Úvodné spevy som viedla ja, iní odvahu nemali. Je to však úžasné spievať v chráme v Betleheme, Nazarete a Jeruzaleme. Kňazi, ktorí nás sprevádzali na tejto púti, boli cirkevní teológovia, známi biblisti, takže poznámky sú z pravej ruky a doplnené brožúrkou Sprievodca Svätou Zemou. Mojou spoločníčkou v hoteli bola kresťanka – Arménka menom Gohar, ktorá žije 10 rokov v Bratislave, rozumie po slovensky a bolo nám spolu fajn.
A po úspešných duchovných zážitkoch sme sa šťastne vrátili domov lietadlom do Bratislavy. Plná elánu a nadšenia živím v sebe radosť z krásne prežitého pôstneho obdobia a za to všetko ďakujem Pánu Bohu, že mi dal tú milosť a splnil mi túžbu navštíviť Svätú Zem.